ธ.ก.ส. ร่วมกับ ธสน. และวว. จัดสัมมนา “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

0
651

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อม ดร.รักษ์     วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาโครงการ “เปิดโลกการค้า เจรจาธุรกิจ พิชิตตลาดส่งออก 2022”

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) การใช้ประโยชน์จากความตกลง RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) และการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-commerce)

เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าเกษตรไปสู่ต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดย  มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนากว่า 80 ราย ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร