ธ.ก.ส. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)

0
1614

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จากนายกอบชัย​  สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มีสามารถในการแข่งขันระดับโลก ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสูงสุดและเป็นเครื่องมือในการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปี 2 (ปี 2562 และ 2563) โดยการนำกรอบการบริหารจัดการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การบริการจัดการของ ธ.ก.ส. มีความ เป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อน มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์อันทรงเกียรติและพลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. ในการมุ่งมั่นยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรภายใต้กรอบแนวทาง TQA ต่อไป สู่การเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงหรือ High Performance Organization (HPO) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบทอย่างยั่งยืน ภายใต้คำมั่นสัญญาของธนาคารที่จะสร้าง Better Life คุณภาพชีวิตในชนบทที่ดีขึ้น Better Community สร้างชุมชนไทยที่เข็มแข็ง และ Better Pride สร้างความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564  ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ