ธ.ก.ส. มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยมาตรฐาน  ด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2018

0
439

 

    นายโสรัต โสพรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับใบรับรองด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001 : 2018 ในส่วนของธ.ก.ส. อาคารสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตรา ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ตรวจประเมิน โดยรับรองว่า ธ.ก.ส. เป็นองค์กรที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานและระบบการจัดการบรรลุผลตามที่กําหนดไว้ ภายใต้จุดเด่น 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะสนับสนุนและมีสวนร่วมในด้านการจัดการพลังงานและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผล(2) ความรู้ด้านเทคนิคและทักษะของพนักงานในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการจัดการด้านพลังงาน  (3) การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงกระบวนการเพื่อประสิทธิผลของด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งใบรับรองดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีกําหนดการตรวจ ติดตามผลการรับรองปีละ 1 ครั้ง 

      ทั้งนี้  ธ.ก.ส. มุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเริ่มต้นที่องค์กร โดยวางเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปสู่ Net Zero ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการลดใช้พลังงาน การปรับเปลี่ยนไปสู่การใช้พลังงานสะอาด ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ การลดปริมาณขยะ การลดใช้ถุงพลาสติก การปลูกต้นไม้ และรณรงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน และการถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรลูกค้า เพื่อลดปัญหาด้านภูมิอากาศโลกที่แปรปรวนจากภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร อันเป็นพื้นฐานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ