ธ.ก.ส. จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร

0
1124

 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปีฯ ครั้งที่ 19 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการปลูกพืชสุขภาพและการแพทย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการผลิต การแปรรูป และรวบรวมพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี รวมถึงการเชื่อมโยงตลาดร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสู่ความยั่งยืนผ่านการปลูกพืชสมุนไพร

โดยมีนายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และนายณรงค์ ขันติวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส. เข้าร่วม ณ  อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 11 – 12 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี