ธ.ก.ส. จัดงานวันความปลอดภัย ประจำปี 2565

0
1060

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2565 เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน การเสริมสร้างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพด้วยนโยบาย 5ส โดยมีการจัดบูธนิทรรศต่าง ๆ อาทิ ความรู้ด้านความปลอดภัย ความรู้ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลเปาโล นิทรรศการ 5ส และกิจกรรมการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.)     

  

โดยมีนายสุนทร ชื่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. กรุงเทพฯ คณะผู้บริหารและพนักงาน ธ.ก.ส. เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นภารกิจหนึ่งของ ธ.ก.ส. ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard) และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานต่อไป เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ