ธ.ก.ส. คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563

0
498

ธ.ก.ส. ปลื้ม คว้า 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563 จากกระทรวงการคลัง ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ ผู้นำองค์กรดีเด่น การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น​ การดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล และการบริการดีเด่น พร้อมขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร โดยจะนำความภาคภูมิใจนี้มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนที่เข้มแข็ง และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประเทศ

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล นายทองลักษณ์ หาญศึก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข นางปานทิพย์ ศรีพิมล และนางฤชุกร สิริโยธิน กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ จำนวน 7 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ และรางวัลบริการดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับถึง 7 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่นเกียรติยศ สะท้อนการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ความ ท้าทายในสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร โดยยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนพันธกิจบนพื้นฐานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล เพื่อเป็นองค์กรธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชนบท และตอบสนองความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ผ่านการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและมีแนวปฏิบัติในเชิงบูรณาการทั่วทั้งองค์กร ส่งผลให้ ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

2) รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น : ผู้นำองค์กรได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำให้ ธ.ก.ส. เป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยการวางรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ยกระดับศักยภาพ ธ.ก.ส. ให้เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน ส่งเสริม การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แก้ไขปัญหาความยากจน และสนับสนุนความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากผ่านกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชนที่คำนึงถึงคุณค่าร่วมที่สมดุลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน

3) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น : ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องของธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน มีการกำหนดเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางในการดำเนินงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยังได้กำหนดช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

4) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น : ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เป็นการธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง ร่วมสร้างชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองและพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชน เพื่อสร้างสังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน อีกทั้งมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ให้กับพนักงาน ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการใส่ใจความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

5) รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทดีเด่น : การดำเนินงานภายใต้แนวคิด การบ่มเพาะ การยกระดับ การต่อยอด ระหว่าง ธ.ก.ส. วว. และ ธสน. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกษตรที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าเกษตร นอกจากจะส่งผลให้ทั้ง 3 หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่สำคัญ อาทิ ลดความเสี่ยงให้การให้บริการเงินทุน  การขยายผลวิทยาศาสตร์และงานวิจัย พร้อมทั้งสามารถสร้างผู้ส่งออกรายใหม่ ยังทำให้รัฐวิสาหกิจสามารถสร้างคุณค่าในด้านความยั่งยืนในภาคการเกษตรไทย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

6) รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล ประเภทเชิดชูเกียรติ : ธ.ก.ส. ยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นการนำเส้นทางการใช้บริการของลูกค้าและประสบการณ์ของลูกค้ามาออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ ความคาดหวัง โดยนำเทคโนโลยีทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเกษตรสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของลูกค้า รวมถึงนำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของธนาคาร อาทิ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile บัตร Debit Visa Banking Agent เป็นต้นและ 7) รางวัลบริการดีเด่น : ธ.ก.ส. มุ่งมั่นให้ลูกค้าและประชาชนได้รับบริการที่ดีตามสโลแกนที่ว่า  “ธ.ก.ส. เป็นมากกว่าธนาคาร” จึงได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้น Customer Centric รวมทั้งได้นำมาตรฐานต่าง ๆ อาทิ ISO 9001 และมาตรฐาน GECC มาจัดทำมาตรฐานในการให้บริการ ผลิตภัณฑ์และบริการ กระบวนการทำงาน และบุคลากร เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชน จนทำให้ ธ.ก.ส. ได้รับความไว้วางใจมาตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกรลูกค้าทุกท่านที่ได้ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาโดยตลอด ซึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นพลังให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Better Life ชุมชนที่เข้มแข็ง Better Community และ ความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม Better Pride ให้กับเกษตรกรของประเทศต่อไป