ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2564

0
1469

 ธ.ก.ส. คว้า 2 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น สะท้อนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. และการมุ่งขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ   พร้อมขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง โดยมีนายทองเปลว กองจันทร์ รองประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เข้ารับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น และรางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลรัฐวิสาหกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ ธ.ก.ส. ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ดีเด่น) เป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการร่วมขับเคลื่อน ธ.ก.ส. โดยการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ผ่านการกำหนดนโยบายที่สำคัญทั้งมิติลูกค้า มิติธนาคาร/พนักงาน มิติชุมชน/เครือข่าย เพื่อสร้างความสมดุลในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ ธ.ก.ส. บรรลุเป้าหมายในการเติบโตขององค์กรและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว อำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเป็นสำคัญ

2) รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทดีเด่น เกิดจากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างธ.ก.ส. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ภายใต้แนวคิดการบ่มเพาะด้วยการถ่ายทอดมาตรฐานสินค้าสู่เกษตรกร การยกระดับสู่มาตรฐานสากลด้วยนวัตกรรม การต่อยอดสินค้าไทยสู่ตลาดโลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SMEs เกษตร สามารถเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง ด้วยการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าสู่ระดับสากล และเชื่อมโยงสินค้าไปสู่ต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการ SMEs เกษตร จะเป็นหัวขบวนสำคัญในการปฏิรูปภาคการเกษตร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจ้างแรงงานเพื่อสนับสนุนการผลิต การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร   รายย่อย ซึ่งช่วยสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนและเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในชุมชนให้สามารถพึ่งพา  ตนเองได้ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างให้สังคมมีความเข้มแข็ง และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า ธ.ก.ส. ขอขอบคุณลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารทุกท่านที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มาโดยตลอด โดยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้ ธ.ก.ส. มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Better Life ชุมชนที่เข้มแข็ง Better Community และความภาคภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม Better Pride ให้กับเกษตรกรของประเทศต่อไป