ธอส. สนับสนุน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ สู้ภัย COVID-19 ส่งมอบเก้าอี้นั่งจุดพักคอย พร้อมเสื้อทีมของโรงพยาบาล และน้ำดื่ม ธอส. เตรียมให้บริการประชาชน

0
467

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งความช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สนับสนุนเก้าอี้นั่งจุดพักคอย จำนวน 500 ตัว เพื่อบริการประชาชนผู้มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน

การติดเชื้อ COVID-19 และเสื้อทีมของโรงพยาบาล จำนวน 400 ตัว สำหรับบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ มูลค่ารวม 135,000 บาท พร้อมส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด และหน้ากากอนามัยและสายคล้องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง โดยโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอก เป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลสำคัญที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ตลอดจนให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์มีความพร้อมด้านสถานที่ให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนที่นัดหมายเข้ามาฉีดวัคซีนประมาณวันละ 500 คน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อสู้ภัย COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ รวมเป็นเงินจำนวน 135,000 บาท สำหรับนำไปใช้ในการจัดหาเก้าอี้จำนวน 500 ตัว เพื่อรองรับการเข้าใช้บริการของประชาชนในจุดพักคอยก่อนเข้ารับบริการโดยวางเก้าอี้แบบเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด พร้อมนำไปจัดทำเสื้อทีมของโรงพยาบาลจำนวน 400 ตัว เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลได้สวมใส่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน นอกจากนี้ ธอส. ยังได้ส่งมอบน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 20,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคารให้กับโรงพยาบาลนำไปส่งต่อให้กับผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลและประชาชนที่มาใช้บริการต่อไปโดยมี นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ และมีผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานของธนาคารร่วมในพิธีส่งมอบ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19 ที่ ธอส.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์​เฉลิมพระเกียรติ สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วยไอซียูความดันลบแบบห้องแยกที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวดการสนับสนุนงบประมาณ 1,000,000 บาท ให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กทม. กับกิจกรรม “เรามีเรา” และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องจำนวน 10,420 ชุด การสนับสนุนงบประมาณ 700,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สำหรับจัดสร้างหอผู้ป่วย ICU ความดันลบแบบห้องแยก และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี จัดสร้างไอซียูสนามที่ใช้รองรับการรักษาผู้ป่วยวิกฤตที่มีอาการรุนแรง และส่งมอบหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้องรวมถึงน้ำดื่มของธนาคารจำนวน 5,000 ขวด การสนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สำหรับจัดซื้อเครื่องฮีโมเปอร์ฟิวชั่นใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 และส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 5,000 ขวด รวมถึงหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง การส่งมอบน้ำดื่มธนาคาร จำนวน 50,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้แก่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย ณ มหาวิทยาลัย​หอการค้าไทย ส่งมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 15,600 ขวด และหน้ากากอนามัยและสายคล้อง พร้อมด้วยอาหารจำนวน 500 กล่อง ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร ส่งมอบน้ำดื่มให้แก่จำนวน 7,200 ขวด อบต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ส่งมอบถุงยังชีพ ธอส. ให้แก่ เขตห้วยขวาง

เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ชุมชนวัดอุทัยธาราม ซึ่งเป็นชุมชนใกล้ธนาคาร รวมถึงสนับสนุนน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ให้หน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานศึกษา และวัดเป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคารด้วยความห่วงใยและตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ น้ำดื่มธนาคารทุกขวดที่นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ และมีความสะอาด โดยศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้แก่ผู้พิการเพื่อให้มีความสามารถเพิ่มเติมและมีรายได้เลี้ยงดูแตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ยังสามารถมีรายได้ในระยะนี้ต่อไป