ธอส. ร่วมมือ องค์การสะพานปลา จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ  มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมง ในชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร 

0
1160

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมกับ องค์การสะพานปลา (อสป.) ลงพื้นที่ชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง พร้อมกับเพิ่มโอกาสให้กับเจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. – อสป. (องค์การสะพานปลา) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 เพียง MRR-4.40% (1.75%) ต่อปี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวซ่า​ขบ ตามที่คณะกรรมการธนาคาร​อาคารสงเคราะห์ได้มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการความร่วมมือทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และองค์การสะพานปลา(อสป.) ประจำปี 2565

โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของชาวประมงให้ดีและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นจากการประกอบอาชีพของตนเอง ธอส. และ อสป. นำโดย นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทางการเงินและอาชีพ (Life & Learn Literacy) แก่กลุ่มประมงพื้นบ้านตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง จากการค้าขายทรัพยากรสัตว์น้ำและอาหารทะเลแปรรูปและมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับในวันนี้ (16 กรกฎาคม 2565)

ซึ่ง ธอส. และ อสป. กำหนดให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ณ ชุมชนคลองอีเล็ต จังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งชุมชนคลองอีเล็ต เป็นชุมชนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมง เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรสัตว์น้ำที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพเรือประมงพื้นบ้าน และยังมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย โดยมีกลุ่มชาวประมงในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า 120 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ทั้งในด้านการส่งเสริมวินัยทางการเงินด้วยเครื่องมือ Financial Literacy Toolkit การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำประมงให้มีรายได้สูงขึ้น ด้วย เครื่องมือ Fishery Literacy จึงเกิดเป็น New Business Model เพิ่มช่องทางการขายผ่าน E-Marketplace เพื่อขยายตลาดเพื่อจำหน่ายอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอาหารทะเล ขยายฐานลูกค้า และการนำรายได้ที่ได้มาจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายมาประกอบการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับ ธอส. ซึ่งในปัจจุบันธนาคารได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยบ้าน ธอส. – อสป. (องค์การสะพานปลา) เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของแพปลา เจ้าของเรือประมง ชาวประมง หรือผู้ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องประมงมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีที่ 1-2 เพียง MRR-4.40% (1.75%) ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส. เท่ากับ 6.150%) ให้กู้รายละไม่เกิน 2.5 ล้านบาท ครอบคลุมวัตถุประสงค์หลัก อาทิ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น(รีไฟแนนซ์)ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี ยื่นคำขอกู้และอนุมัติทำนิติกรรมได้แล้วภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการ 

ทั้งนี้ ธอส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และปานกลาง ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และตลอดระยะเวลากว่า 68 ปี ธนาคารสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาแล้วมากกว่า 4 ล้านครอบครัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร ทั้งทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน