ธอส. รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ประจำปี 2562 สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรทัดเทียมมาตรฐานโลก    

0
1339

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ซึ่งสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ประจำปี 2562 รางวัลสูงสุดที่สะท้อนความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กรว่ามีความทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดย ธอส. ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งแรก และยังเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล TQA ซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานใดในประเทศไทยได้รับรางวัล TQA มาตั้งแต่ปี 2554 และนับตั้งแต่ที่มีการมอบรางวัลเมื่อปี 2545 มีเพียงแค่ 6 องค์กรเท่านั้น ที่ได้รับรางวัล TQA และหนึ่งในนั้นคือ ธอส. ทั้งนี้ ธอส. ได้เริ่มสมัครเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเมื่อปี 2561 และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class : TQC ประจำปี 2561 จากนั้นได้นำรายงานผลการตรวจประเมินในปี 2561 มาใช้วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น จนนำมาสู่รางวัล TQA ประจำปี 2562 ซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าผลลัพธ์ที่ดี มาจากกระบวนงานที่ดี หรือ Good result comes from Good process ธอส. จึงได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในกระบวนการทำงาน ทำให้องค์กรมีผลลัพธ์ในการดำเนินงานเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดย สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค