ธอส. จับมือ กคช. สนับสนุนระบบ AUDIT SUPPORT SYSTEM ให้ กคช. นำไปใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

0
1494

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S)

เพื่อให้ กคช. สามารถนำระบบ A2S ที่ ธอส. เป็นผู้พัฒนาระบบไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในของ กคช. พร้อมร่วมกันพัฒนาระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงาน โดย ธอส. ได้มีการพัฒนาระบบ A2S เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบ เปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบ Digitalization ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งระบบ A2S ครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ

โดย กคช. นับเป็นหน่วยงานของรัฐลำดับที่ 7 ที่นำระบบ A2S ของ ธอส.ไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐให้มีความเท่าเทียมและมีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวจัดขึ้นณ ห้องอภิวิสัชนา ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565