ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ จัดการน้ำแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

0
719

ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักดีว่าน้ำคือหนึ่งในปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิต การบริหารจัดการน้ำที่ดีจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการจัดการน้ำ “SCB ร่วมชุมชนแก้ภัยแล้ง” โดยยึดหลักการดำเนินงานในการบริหารจัดการน้ำแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงให้มีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค การจัดการน้ำเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร และการเฝ้าระวังและเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง โดยมีพื้นที่เป้าหมาย 12 ชุมชน 10 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมชนปะทิว จ.ชุมพร ชุมชนดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่ ชุมชนตำบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ ชุมชนบ้านแคน จ.บุรีรัมย์ บ้านโข้ง (สกจ.สุพรรณบุรี) จ.สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านสำลี-บ้านควน จ.ชุมพร บ้านไชยปราการ จ.เชียงราย บ้านหลวง จ.เชียงราย ชุมชนตำบลดงป่าคำ (คลองข้าวตอก) จ.พิจิตร ชุมชนแม่จั๊วะ​ จ.แพร่ ชุมชนบ้านควน จ.ยะลา ชุมชนตำบลมาโมง จ.นราธิวาส โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบเงินจาก นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 6,194,085 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยมีนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และดร. รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมด้วย ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา