ธนาคารไทยพาณิชย์รวมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ภูมิใจที่ได้ดูแลคนไทยกว่า 2 แสนคนให้เข้าถึงวัคซีน ปลอดภัยจากโควิด-19

0
1493

ธนาคารไทยพาณิชย์ภูมิใจที่ทำให้คนไทยมีความสุข ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  รวมใจฝ่าวิกฤติ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศไทย ผ่านหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19    นอกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการ “ไทย  ร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยกรุงเทพมหานครและหอการค้าไทยในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนออกมาฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก โดยธนาคารฯ ได้ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้มแข็งจากโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในกลุ่มกรุงเทพดุสิตเวชการ ทำให้สามารถดูแลผู้มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้จำนวนมากถึง 201,300 คน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ภายใต้มาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตลอดระยะเวลากว่า 7 เดือน รวม 84 วัน ตั้งแต่วันที่เปิดจนถึงวันสุดท้ายที่ให้บริการที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยความร่วมแรง ร่วมใจของบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการกว่า 240 คน และการรวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ของพนักงานจิตอาสา “SCB ชวนกันทำดี” จำนวน 368 คน พนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านของธนาคารฯ กว่า 50 คน ที่สลับกันมาปฏิบัติหน้าที่ร่วมผลักดันวาระแห่งชาติในครั้งนี้  

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “ในช่วงเวลาที่วิกฤติที่สุดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชน การเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรค นับเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ เป็น 1 ใน 25 องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้ โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด ซึ่งธนาคารฯ มีความพร้อมทั้งในด้านสถานที่ที่กว้างขวาง บุคลากร และเป็นจุดที่ประชาชนสามารถเดินทางมาได้โดยง่าย แม้ว่าในเบื้องต้นจะมีความกังวลเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่เราเปลี่ยนความกังวลเป็นแรงผลัก ยึดหลักว่า ทำแล้วต้องทำให้ดี เอาใจเขามาใส่ใจเรา บริหารจัดการหน่วยฉีดวัคซีนให้มีความรวดเร็ว ง่าย และสะดวกสบาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดทั้งต่อผู้ให้บริการ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และจิตอาสาที่ปฏิบัติงานภายในหน่วยฯ รวมถึงผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยฉีดวัคซีนทุกคน

นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยพาณิชย์ทุกคนที่ได้มีโอกาสดูแลคนไทยให้ได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีน ห่างไกลความเสี่ยงจากโควิด -19 เพื่อผลักดันวาระแห่งชาติในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความทุ่มเทของแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการกว่า 240 คน พนักงานจิตอาสา “SCB ชวนกันทำดี” 368 คน ที่เรียกได้ว่าทำด้วยหัวใจของความเป็นจิตอาสาโดยแท้จริง ในการร่วมแรง ร่วมใจกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนมากที่สุดครั้งหนึ่งของธนาคารฯ รวมถึงพนักงานรักษาความปลอดภัยและแม่บ้านของธนาคารฯ อีกกว่า 50 คน   ที่สลับกันมาปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริการจนถึงวันสุดท้ายของการให้บริการที่หน่วยความร่วมมือฯ นี้ รวมระยะเวลา 84 วัน ในช่วงกว่า 7 เดือนที่ผ่านมา มีผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งที่เป็นผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยติดเตียง และบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปี รวมจำนวน 201,300 คน ด้วยมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งต่อผู้ที่มารับบริการและผู้ให้บริการ” 

จิตอาสานับเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ประสบความสำเร็จและสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ และถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ในการส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่ดี ภายใต้ชื่อ “SCB ชวนกันทำดี” และนี่คือส่วนหนึ่งของพนักงานจิตอาสาที่ได้มีส่วนร่วมในการให้บริการแก่ผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งทุกคนล้วนภูมิใจที่ได้ทำให้คนไทยมีความสุข ปลอดภัยจากโควิด-19

นางสาวปสุตา พิชยชานนท์ เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดธุรกิจแลกเปลี่ยน ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนเล็ก ๆ ในการเป็นจิตอาสาที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนในครั้งนี้ ได้เห็นภาพความร่วมมือ ร่วมใจของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ภารกิจการระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่สำเร็จโดยเร็ว ในแต่ละวันมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนหลายพันคน แม้ว่าจะเหนื่อย แต่เมื่อได้เห็นรอยยิ้มและคำขอบคุณของผู้ที่มารับบริการ ทำให้มีความสุขในทุกวันที่ได้มาเป็นจิตอาสา รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ องค์กรที่มีวัฒนธรรมของการเป็นจิตอาสา ธนาคารฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งยังสร้างทัศนคติที่ดีแก่พนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป”

นายพิชิตพล ลีฬหารัตน์ เจ้าหน้าที่ Strategic Planning & Management Report ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “หลังจากที่ทราบว่าธนาคารฯ จะเปิดเป็นหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล สิ่งแรกที่คิด คือ อยากมาช่วย เลยลงสมัครเป็นจิตอาสา ช่วงแรก ๆ มีคำถามในใจทุกวัน ว่าเราต้องเจอคนจำนวนมาก จะปลอดภัยหรือไม่ เนื่องจากในช่วงนั้นมีการระบาดของโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่นึกถึงคำสอนของคุณพ่อ ท่านเคยพูดไว้ว่า ถ้าคนอื่นทำได้ ตัวเราก็ต้องทำได้ ผลจะสำเร็จหรือไม่ อยู่ที่ว่าเราได้ลองหรือพยายามทำหรือยัง ความกลัว ความวิตกกังวลเป็นเพียงอุปสรรค อยู่ที่ว่าเราจะจัดการได้อย่างไร นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นในผู้บริหารระดับสูงของธนาคารฯ ซึ่งมีหลายท่านที่มาร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งธนาคารฯ เองได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ทำความสะอาด มีการตรวจ ATK เป็นประจำ จิตอาสาทุกคนก็จะระมัดระวังและป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี เพื่อส่งมอบความปลอดภัยให้กับผู้ที่มารับบริการ ให้ผู้ที่มารับบริการเดินออกจากหน่วยฉีดวัคซีนของธนาคารฯ ด้วยรอยยิ้มและความสุขใจ รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาในครั้งนี้”  

นายดาวยศ บุตรศรี เลขานุการผู้บริหาร กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงาน Information and Operations ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าในยามวิกฤติทำให้เราเห็นถึงน้ำใจคนไทยที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจกัน คนละไม้คนละมือ ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งวิกฤติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด การได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุดจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี รู้สึกปลื้มใจและอิ่มเอมใจที่ได้มาเป็นจิตอาสาในครั้งนี้ ช่วยดูแลพระภิกษุ ผู้สูงอายุ คนพิการ คนที่ตั้งครรภ์ คนที่ใช้รถเข็น รวมถึงผู้ป่วยติดเตียง ตลอดเวลาคิดเสมอว่าคนที่มารับบริการคือคนในครอบครัว มีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ที่มารับบริการคลายความกังวลและได้รับความสะดวก เมื่อเห็นผู้ที่มารับบริการมีรอยยิ้มและความสุข เราก็มีความสุข หายเหนื่อย เป็นความสุขที่ได้ทำเพื่อคนอื่น อิ่มใจในทุก ๆ วันที่ได้มาเป็นจิตอาสา นอกจากนี้ยังได้มิตรภาพที่ดีจากเพื่อน ๆ จิตอาสาที่มาร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้”     

ธนาคารไทยพาณิชย์ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการบรรเทาวิกฤติโควิด-19 เพื่อให้เศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นปกติได้โดยเร็ว ด้วยความห่วงใยจากธนาคารไทยพาณิชย์