ธนาคารไทยพาณิชย์จัดทำปฏิทินประจำปีพุทธศักราช 2563 ชุด “ทศมภูวไนยสิริสมัยบรมราชาภิเษก” บันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติ

0
1685

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งเป็นโบราณราชประเพณีที่สำคัญยิ่งในการขึ้นครองราชสมบัติโดยสมบูรณ์ของพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงอารยะอันเรืองรองและงามสง่าของสังคมไทยในหลายมิติ ทั้งการปกครอง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี แบบแผนของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่และงดงามล้ำค่า

ปีพุทธศักราช 2562 จึงนับเป็นปีอันเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งของประเทศไทยที่ต้องจดจารไว้อีกคราหนึ่ง ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้จัดทำปฏิทิน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ชุด “ทศมภูวไนยสิริสมัยบรมราชาภิเษก” เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์พระราชพิธีและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติของปวงอาณาประชาราษฎร์ในรูปแบบ Digital Painting ร้อยเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญ ได้แก่ พิธีสรงพระมูรธาภิเษก พิธีถวายน้ำอภิเษก และถวายน้ำเทพมนตร์ พิธีรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ และประกาศพระปฐมบรมราชโองการ การเสด็จออกมหาสมาคม การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และการเสด็จออก ณ สีหบัญชร

นอกจากนี้ธนาคารฯ ยังได้นำภาพพระราชพิธีในปฏิทินมาร้อยเรียงเป็นคลิปวีดิโอ ประกอบการขับเสภาบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย ศ. ม.ร.ว.อรฉัตร ศุขสวัสดิ์ ซองทอง ขับร้องเสภาโดยนายณฐวัตร พงษ์สาริกิจ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งสามารถชื่นชมได้ผ่านการสแกน QR Code ในปฏิทิน

ปฏิทินธนาคารไทยพาณิชย์จัดทำทั้งแบบปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ลูกค้าและผู้มีอุปการคุณของธนาคารฯ เพื่อร่วมเก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน