ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุน 2.5 เท่า เป็นกว่า 9,600 ล้านบาท มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง พร้อมให้บริการทางการเงินเต็มรูปแบบ

0
429

ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) อนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า จาก 2,700 ล้านบาท เป็น 9,600 ล้านบาท โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นแหล่งทุนให้แก่เจ้าของธุรกิจ ตั้งแต่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ไปจนถึงกลุ่มลูกค้าธุรกิจรายย่อย และเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ (Transactional Ecosystem) รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญ คาดจะสามารถดำเนินธุรกิจในเวียดนามได้อย่างยั่งยืน มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรกในประเทศเวียดนาม ภายในปี 2570

นายชัช เหลืองอาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม จึงเดินหน้าเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความพร้อมทั้งในด้านการปล่อยสินเชื่อและการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มองค์กร/ธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยล่าสุด ธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) อนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮจิมินห์ เพิ่มทุนกว่า 2.5 เท่า จาก 2,700 ล้านบาท เป็น 9,600 ล้านบาท ซึ่งเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสมบูรณ์ให้การบริการทางการเงินเต็มรูปแบบ (Transactional Ecosystem)ของธนาคารกสิกรไทย รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ธนาคารให้ความสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจและประชาชนในเวียดนามที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs และลูกค้ารายย่อย ซึ่งมีจำนวนมากในประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความก้าวหน้า และพร้อมขยายไปเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้ในอนาคต โดยธนาคารจะนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทั้งในด้านเทคโนโลยี การจัดการความเสี่ยง การเชื่อมต่อระดับภูมิภาค และการสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบบริการทางการเงินที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ธนาคารจะเดินหน้าขยายการบริการให้เข้าถึงลูกค้าทุกระดับและเพื่อเชื่อมต่อโอกาสให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เริ่มหันมาเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจท้องถิ่นต่างๆ ด้วยการให้สินเชื่อดิจิทัลเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อได้สะดวก โดยนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีของธนาคารในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งของไทยไปต่อยอดแก่ลูกค้าในเวียดนาม ผ่านผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น KBank Biz Loan ที่ให้สินเชื่อแก่ร้านค้าขนาดเล็กผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน K PLUS Vietnam นอกจากนี้จะมีการใช้ข้อมูลเพิ่มเติม (Alternative Data) ซึ่งช่วยให้ธนาคารส่งมอบบริการไปยังกลุ่มลูกค้าที่เข้าถึงบริการทางการเงินได้ยาก (Underbanked) ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ได้มากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่ให้ความสะดวก แม่นยำ และปลอดภัย ตั้งเป้า มุ่งสู่การเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่ติดอยู่ใน 20 อันดับแรกในประเทศเวียดนาม ภายในปี 2570
นอกจากนี้ธนาคารจะต่อยอดฐานลูกค้าปัจจุบันของ K PLUS Vietnam ที่มีมากกว่า 470,000 รายภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปีนี้ ให้กลายเป็น 1.3 ล้านรายภายในสิ้นปี 2566 ที่นอกจากผ่านการสร้างความแข็งแรงทางเทคโนโลยีดังที่กล่าวมาแล้ว ธนาคารพร้อมเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นผ่านการทำการตลาด เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและไว้ใจธนาคารให้มากขึ้น และเลือกใช้เราเป็นธนาคารที่ลูกค้าใช้เป็นหลัก (Operating Bank) ต่อไป

KBank’s Ho Chi Minh City Branch increases its capital 2.5-fold to over 9.6 billion Baht for reinforcement in offering comprehensive financial services
The State Bank of Vietnam (SBV) granted approval for KBank’s Ho Chi Minh City’s capital increase of more than 2.5 times, from Baht 2.7 billion to Baht 9.6 billion. This capital increase is aimed at supporting economic expansion via KBank’s role as a funding source for business owners, including large corporate customers to retail business operators, and to strengthen the Transactional Ecosystem wherein KBank’s comprehensive services are offered, as well as developing an IT structure that is deemed as a core component of the Bank. Empowered by this capital increase, KBank will become one of Vietnam’s 20 largest banks in terms of asset size within 2027.
Mr. Chat Luangarpa, KBank Executive Vice President, said, with KBank’s determination to be one of Vietnam’s economic drivers, KBank had geared up for this capital increase to be well-prepared for lending and provision of various services to all customer segments, including large organizations/businesses, SMEs, and retail clients. Recently, KBank was granted the SBV’s approval for its 2.5 times capital increase, from Baht 2.7 billion to Baht 9.6 billion. KBank is confident that this move will fortify its capabilities to offer comprehensive services in a Transactional Ecosystem, while also enhancing its IT structure, which is a core component in support of Vietnam’s business operations and the general public in access to a funding source. Emphasis is placed on SMEs and retail customers, which are numerous in Vietnam, so that they can operate their businesses with greater efficiency towards becoming large-scale enterprises in the future. KBank will employ its experience and expertise in the fields of technology, risk management, regional connectivity and creation of business partnerships to deliver the most responsive financial services for the maximum benefit of all customers.
The Bank is pressing ahead with the expansion of its services to reach local customers at all levels while also offering business opportunities particularly to retail customers who have just started small enterprises – including local business owners – through digital loans. The move is intended to provide customers easier access to financial services and loans by leveraging KBank’s leadership in digital and mobile banking in Thailand to further develop a variety of products such as KBank Biz Loan via the K PLUS Vietnam application for retail stores in Vietnam. Additionally, alternative data will be used to help KBank deliver new services to underbanked customers, a significant customer base in this region. With such technology that offers ease in processing data, plus increased accuracy and security of transactions, KBank aims to be one of the top 20 largest banks in Vietnam by total assets in 2027.
Moreover, KBank has set its sights on increasing the number of K PLUS Vietnam users – now topping 470,000 – to 1.3 million, by the end of 2023. Aside from such technological strength, KBank will continue to build confidence through our marketing efforts in order to garner increased trust from customers, so that they continue to use us as their main operating bank.