ธนาคารกสิกรไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ 0.40% ตามการปรับขึ้นอัตราเงินนำส่ง FIDF

0
465

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ตามที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มฟื้นตัวชัดเจนขึ้นจากการเปิดประเทศ รวมถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทยอยปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว และได้พิจารณาปรับอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) กลับมาที่ระดับปกติที่ 0.46% สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และเพื่อเป็นการส่งผ่านผลของนโยบายดังกล่าว ธนาคารจึงพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR, MOR และ MRR 0.40% โดยธนาคารยังคงรับผลกระทบจากการส่งผ่านอัตราเงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูฯ บางส่วนเพื่อให้การปรับดอกเบี้ยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าของธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) ปรับเพิ่ม 0.40 % จาก 5.97% เป็น 6.37%
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 0.40% จาก 6.34% เป็น 6.74%
อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับเพิ่ม 0.40% จาก 6.10% เป็น 6.50%

โดยให้มีผลในวันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญกับการดูแลและช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางโดยจะพิจารณามาตรการความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบ และคำนึงถึงศักยภาพและโอกาสในการปรับตัวของลูกค้าในอนาคต