ธนาคารกรุงไทย ถวายเงิน 2 ล้านบาท ให้วัดโสธรวรารามวรวิหาร

0
172

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย พร้อมด้วย นางสาวนารีรัชย์ อริยประยูร ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย และ นางประกายดาว ดำรงพันธ์ ผู้บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย ถวายเงิน จำนวน 2 ล้านบาท แด่ พระเทพภาวนาวชิรคุณ วิ.(ศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน) เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสนับสนุนการจัดหาจอประชาสัมพันธ์ LED ขนาดใหญ่
โดยจะนำไปติดตั้งที่หน้าพระอุโบสถ และบริเวณอื่นๆ ภายในวัด เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมไปถึงเผยแผ่คำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนในการดำเนินชีวิต ทั้งในรูปแบบของวิดีโอภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญ สร้างกุศลได้สะดวก ผ่านตู้เติมบุญภายในวัด โดยสแกน QR e-Donation ซึ่งข้อมูลจะส่งเข้าระบบลดหย่อนภาษีของกรมสรรพากรอัตโนมัติ โดยไม่ต้องขอใบอนุโมทนาบัตร รวมทั้งสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเนื่อง โดยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเอง ด้วยศักยภาพของคนในชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” ที่มุ่งสร้างการเติบโตไปกับทุกภาคส่วนของสังคมไทยอย่างยั่งยืน