ธนชาตประกันภัย สนับสนุนทุนการศึกษาสร้างนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ม.มหิดล

0
145

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ธนชาตประกันภัย และนายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน ประธานเจ้าหน้าที่สายงานผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 380,000 บาท สนับสนุนโครงการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยในการพัฒนาทักษะทั้งด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และการเงินที่เกี่ยวของกับธุรกิจประกันภัย โดยปีนี้ผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่ นางสาวเบญชญา บุญฤทธิ์ ซึ่งเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จะได้รับโอกาสในการทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบด้านการรับประกันภัยและการเงินในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กรและอุตสาหกรรมประกันภัยของไทย

ทั้งนี้ “โครงการผลิตบัณฑิตนักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ.ธนชาตประกันภัย กับ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย(นานาชาติ) ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยามหิดล จัดทำโปรแกรมการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนเลือกมากถึง 3 โปรแกรม พร้อมมีเงินสนับสนุนกรณีสอบผ่านหลักสูตร “Casualty Science” รวมเป็นเงินสูงสุดกว่า 2.3 ล้านบาท และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในตำแหน่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วย