ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดสตูล

0
365

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสตูล ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนกำแพงวิทยา อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดสตูลเฝ้ารับเสด็จ

นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 21 ปี ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 95,932 คน มีอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา, ชุมชน, สถานประกอบการ, เรือนจำ, ทัณฑสถาน, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, และสำนักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุกประเภท รวม 545 แห่ง จังหวัดสตูล ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวัฒนา” อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสตูล ชุมชนบ้านเขาน้อย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล อยู่ในกลุ่มดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ

นายสิรวุฒิ ยุนุ้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล กล่าวว่า โรงเรียนกำแพงวิทยา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 110 คน และนักเรียน 1,991 คน โรงเรียนกำแพงวิทยาได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 และได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ ทุกปีอย่างต่อเนื่องและสร้างความสำเร็จตลอดมา

นางสาวกุลจิรา ทองมี ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงวิทยา กล่าวว่า ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกำแพงวิทยา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ดำเนินงานโดยยึดหลัก 3ก. 3ย. ได้มีการสร้างค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ มีการบูรณาการร่วมกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม ได้แก่ การแข่งขันประกวดดาวเดือน Kp all star contest การพัฒนาศักยภาพให้อาสาสมัครแกนนำเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผลสำเร็จที่ได้ คือ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทำให้ได้ร่วมทำสิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น ภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้แสดงความสามารถเป็นทั้งผู้จัดและผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการมาแล้ว 6 ปี เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลาง และช่วงเย็น มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน มีการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่มีปัญหา และหากมีปัญหารุนแรงจะส่งต่อให้ครูที่ปรึกษาหรือครูฝ่ายแนะแนวต่อไป กิจกรรมพัฒนา EQ เพื่อให้สมาชิกมีทักษะการดำเนินชีวิต ค้นหาและเข้าใจตนเอง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และกิจกรรมสร้างสุข ที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เช่น ร้องเพลง เต้น วาดภาพ งานเพ้นท์ผ้ายีน เพ้นท์กระดองปู ขนมผูกรักและขนมกลีบดอกลำดวน ฯลฯ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสตูล ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม