ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดตรัง

0
481

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดตรัง ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตรังเฝ้ารับเสด็จ

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยม ที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการป้องกันปัญหายาเสพติด สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ช่วยเหลือผู้หลงผิดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ภายใต้คำขวัญ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” และมุ่งมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญของจังหวัด มีคณะทำงาน ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ซึ่งกำหนดบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม จังหวัดตรังมีศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด และระดับอำเภอครบทุกอำเภอ ปัจจุบันจังหวัดตรังเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน มีชมรมทุกประเภท จำนวน 1,143 ชมรม แบ่งเป็น ประเภทสถานศึกษา 303 ชมรม สถานประกอบการ 14 ชมรม ชุมชน 823 ชมรม และสังกัดกระทรวงยุติธรรม 3 ชมรม มีสมาชิกอายุ 6-24 ปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 187,562 คน คิดเป็นร้อยละ 95.75 และมีชมรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลการดำเนินงานประเภทต่างๆ ดังนี้ กลุ่มต้นแบบระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง กลุ่มต้นแบบระดับเงิน ได้แก่ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ชุมชนบ้านโคกแตรก กลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2 คน มีทีม Dancercise เข้าประกวดระดับภาค 54 ทีม

นายกษิดิฎฐ์ คำศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตรัง กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคตรังวิทยาลัยเทคนิคตรังเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กันยายน ปีพุทธศักราช 2454 ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถึงปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักเรียน- นักศึกษา จำนวน 2,272 คนวิทยาลัยเทคนิคตรัง ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน นักศึกษา ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคตรัง มีคุณลักษณะ ของการเป็นผู้นำที่สามารถคิดและแสดงออก ซึ่งความเป็นคนรุ่นใหม่ตามแนวทางที่พระราชทานไว้
สำหรับ ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคตรัง ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 มีกิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พี่สอนน้อง” “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ ศิลปะ และ ทักษะวิชาชีพ ที่ส่งเสริมให้สมาชิกในชมรม พัฒนาศักยภาพตนเอง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและที่สำคัญไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นอกจากนี้ชมรมส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงาน และจังหวัด จัดขึ้นด้วย สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการมาแล้ว 10 ปี เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ โดยจัดบริการในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงเย็น มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 32 คน หลักการทำงาน คือ มุ่งมั่นแก้ไข ใส่ใจไปด้วยกัน กิจกรรมภายในศูนย์มี บริการให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม และทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาในหลายๆด้าน เพราะแต่ละคนต้องการคำปรึกษาที่แตกต่างกัน การพัฒนาอีคิวจะเน้นไปในการฝึกสมอง เช่น การเล่นเกมฝึกสมอง การฝึกแก้ปัญหาพัฒนาอีคิว ส่วนกิจกรรมสร้างสุขจัดในรูปแบบให้อิสระกับสมาชิก เพื่อผ่อนคลายจากความเครียด ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมการ ร้อง เล่น เต้น งานประดิษฐ์ต่างๆ

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง

ซึ่งเคยเป็น ผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวและติดยาเสพติด ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพและเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มาเข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดตรัง ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม