ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ณ จังหวัดเชียงใหม่

0
474

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE กับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต,หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ เลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เฝ้ารับเสด็จ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 339,923 คน และมีอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา, ชุมชน, สถานประกอบการ, เรือนจำ, ทัณฑสถาน, ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, และสำนักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุกประเภท รวม 926 แห่ง

จังหวัดเชียงใหม่ได้มุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธานขององค์ประธานมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 และมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มต้นแบบระดับทอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566 ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ได้รับรางวัลระดับประเทศ ครบทั้ง 3 รุ่น และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 12 ระดับประเทศ จำนวน 3 คน
นางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กล่าวว่าโรงเรียนสันกำแพง ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน 2,695 คน โรงเรียนสันกำแพงได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมภายในชมรมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดอันเป็นคำขวัญของโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในปี 2560 โรงเรียนสันกำแพงได้ก่อตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้น มีกิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ เช่น การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL การแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง, ดนตรีโฟลค์ซอง, วงดนตรีสตริง, การแข่งขันกีฬา-กรีฑาต้านยาเสพติด, การแข่งขันเต้นCover dance, ตลอดจนการส่งคลิปวิดีโอสั้นประกวดผ่านแอพลิเคชั่น Tiktok เพื่อให้สมาชิกได้พัฒนาศักยภาพตนเอง ตามความถนัดความสนใจ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ ที่สำคัญไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางชมรมยังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภายในและภายนอกจัด ขึ้นเพื่อนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในชมรม
สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงเย็น มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 15 คน หลักการทำงาน คือ “แก้ไม่ได้ ให้เราช่วย” หากสมาชิกมีปัญหาทั้งด้านครอบครัว สังคม อารมณ์ อาสาสมัครจะรับฟังและหาข้อแนะนำที่ดีเพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์ใจ มีการให้คำปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม และผ่านช่องทางออนไลน์ Messenger หรือ line โดยจะรับฟังทุกปัญหาและทำความเข้าใจถึงปัญหาของแต่ละคนแบบ “ใจเขา ใจเรา” ด้านการพัฒนาEQ เน้นการฝึกแก้ปัญหาพัฒนาEQ และกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับทางสมาชิก เพื่อผ่อนคลายจากการความเครียด เช่น การร้อง เล่น เต้น ดนตรี และการทำกิจกรรมด้านศิลปะต่างๆ เช่น การเพ้นท์จ้อง(ร่มบ่อสร้าง) การทำหมวกกะโล่ ฯลฯ
ในวโรกาสนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ซักถามปัญหาซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป