ทีมเคทีซี Outsource Sales Distribution จัดโครงการ Love & Share ตลอด 12 ปี มอบเงินบริจาคสู่สังคมกว่า 4 ล้านบาท

0
268

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยแผนก KTC Outsource Sales Distribution ได้ริเริ่มโครงการ Love & Share “รักและแบ่งปัน” มาตั้งแต่ปี 2555 จากจุดเริ่มต้นที่เป็นความตั้งใจจากกลุ่มพนักงานที่ต้องการระดมเงินสมทบทุนช่วยเหลือชีวิตเพื่อนพนักงานในแผนกฯ ที่ประสบอุบัติเหตุ ต่อมาจึงเกิดแนวคิดที่จะขยายการระดมทุนให้ภาคสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผ่านองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน มูลนิธิ จนถึงสถานพยาบาลที่ขาดแคลนงบประมาณในการสร้างอาคารผู้ป่วยและอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อร่วมส่งต่อพลังแห่งการให้ ในการต่อลมหายใจแก่ผู้ป่วยหนักที่ยากไร้ สร้างความหวังและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพแก่สังคม โดยผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคฯ มาจากหลายกลุ่มอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน และผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินเคทีซี อีกทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไป และกลุ่มบริษัทกัลยาณมิตร ที่ได้ร่วมจิตอาสาช่วยกันระดมเงินบริจาค ให้ โครงการ Love & Share “รักและแบ่งปัน” มาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกๆ ปี จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 12 โดยที่ผ่านมาได้ร่วมบริจาคสมทบทุนให้กับโรงเรียนบ้านหมูสี / วัดพระบาทน้ำพุ / บ้านนนทภูมิปากเกร็ด / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ / มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย / ศิริราชมูลนิธิ / โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว / มูลนิธิรามาธิบดีฯ และโรงพยาบาลราชวิถี รวมจำนวนเงินที่บริจาคทั้งสิ้น 4,600,508 บาท (สี่ล้านหกแสนห้าร้อยแปดบาทถ้วน) นอกจากการร่วมบริจาคเงินแล้ว การจำหน่ายของที่ระลึก Love & Share ในแต่ละปี ได้แก่ เสื้อ และกระเป๋า Love & Share ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างสีสัน ในการระดมเงินทุนที่สำคัญเช่นกัน

ล่าสุดโครงการ Love & Share “รักและแบ่งปัน”ได้มอบเงินช่วยเหลือผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยมี นางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ (กลางขวา) และทีมงานบริหารช่องทางการขาย “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 1,009,999 บาท (หนึ่งล้านเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) จากการจัดกิจกรรม “ทุกบาทต่อลมหายใจ ทุกการให้ต่อชีวิต” เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดช หงส์อิง (กลางซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับมอบ

12 Years of Love & Share: KTC Outsource Sales
Distribution Team Donates Over 4 Million Baht to Society.

“KTC” or Krungthai Card Public Company Limited by KTC Outsource Sales Distribution department started the “Love & Share” project in 2012. Initially conceived by a group of employees to raise funds to support colleagues who had faced accidents, the project evolved to encompass a broader philanthropic mission aimed at assisting the underprivileged. Expanding its fundraising efforts beyond the department, the Love & Share project channels its support to various social sectors, including schools, foundations, and hospitals with limited budgets for constructing patient facilities and acquiring medical equipment. The goal is to contribute to the well-being of seriously ill and impoverished patients, offering them hope and an improved quality of life. The project thrives on the consistent donations made to the “Love & Share” project by kindhearted individuals from diverse backgrounds, including executives, employees, KTC financial product advisors, as well as the general public and partner companies for 12 consecutive years. Over this period, donations worth over 4,600,508 baht (four million six hundred thousand five hundred and eight baht) have been made to institutions such as Ban Moo Si School / Wat Phra Bat Nam Phu / Ban Nontapum Pak Kret / Thammasat Hospital / Foundation for the Blind of Thailand / Siriraj Foundation / Ban Phaeo Eye Center / Ramathibodi Foundation, and Rajavithi Hospital. In addition to monetary contributions, the project sells Love & Share souvenirs, including shirts and bags, each year to not only raise funds but also add a vibrant touch to the overall initiative that resonates with the spirit of giving.

The “Love & Share” project recently extended financial support through the Ramathibodi Foundation. Miss Surang Mongkholaripong (center to the right) and the sales channel management team of “KTC” or Krungthai Card Public Company Limited served as company representatives, presenting a donation of 1,009,999 baht (one million nine thousand nine hundred ninety-nine baht) collected from the “Every Baht Extends a Breath, Every Giving Extends Life” activity, aimed at building patient buildings and acquiring medical equipment. The donation was presented to Professor Dr. Suradej Hongeng (center to the left) Executive Director of the Ramathibodi Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.