ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 พร้อมอนุมัติจ่ายปันผล 2.55 บาทต่อหุ้น

0
450

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทและและผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH แถลงผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท รวมเป็นเงิน 1,515.45 ล้านบาท คิดเป็น 88.38% ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงิน 445.72 ล้านบาท โดยมีกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566