ตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตโชว์ศักยภาพ กวาดรางวัลรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี 63 เพียบ ทั้งคุณวุฒิ 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี รวมถึงคว้าคุณวุฒินักขายเงินล้าน MDRT สะท้อนความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions

0
1661

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า Business Model ของบริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นทุกคำตอบของชีวิต หรือ Life Solutions จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม รวมถึงพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะตัวแทนประกันชีวิตให้มีทักษะความรู้ และความเป็นมืออาชีพ ตลอดจนปรับ Mindset เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้วางแผนดูแลชีวิต (Life Partner) และวางแผนการเงิน (Financial Partner) ให้กับผู้เอาประกัน

การมุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนฯ ได้รับรางวัลหรือคุณวุฒิต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพตัวแทนฯ อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้เอาประกัน โดยล่าสุด ตัวแทนฯ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ หรือ TNQA (Thailand National Quality Award) ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทย รวมทั้งสิ้น 174 คน ในจำนวนนี้ เป็นตัวแทนฯ ที่ได้รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 20 ปี 1 คน คือ นางสาวณภัสภรณ์ จุใจ สาขารัตนาธิเบศร์ รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 15 ปี จำนวน 2 คน คือ นางสุนันธญา พรปรีดาวรรณ สาขาอโศก และนางสาวจันทิมา พราหมณ์แต่ง สาขาอโศก ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณ 10 ปี จำนวน 3 คน คือ นายชินกฤต เอื้อรัตนโชค สาขาอโศก, นางจรูญรัตน์ มงคลเคหา สาขาถนนพระรามเก้า และนางสาวชฎามาศ อุไรสมสุรัติ สาขาอโศก

ทั้งนี้ ตัวแทนฯ ที่ได้รับรางวัล TNQA ยังถือเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิ IQA จากสถาบัน LIMRA International ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคุณวุฒิระดับสากล ที่ใช้เกณฑ์พิจารณาทั้งด้านการขายและด้านจริยธรรม คือต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีใบอนุญาตที่มีผลบังคับ มีผลงานขายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญหรืออุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าปีละ 30 กรมธรรม์ มีจำนวนเงินเอาประกันจากผลงานทุกประเภทไม่ต่ำกว่าปีละ 4.5 ล้านบาท เป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปี โดยไม่รวมเบี้ยประกันกลุ่มและเบี้ยประกันชำระครั้งเดียว รวมถึงมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไม่น้อยกว่า 90% ทั้งด้านจำนวนรายและจำนวนเงินเอาประกันภัย นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนฯ ของบริษัทฯ จำนวน 18 คน ที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิ QA (Quality Award) เป็นรางวัลสำหรับตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ TNQA และ IQA ที่สามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ได้ 100% ทั้งจำนวนรายและจำนวนทุนประกัน ซึ่งทุกรางวัลถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนศักยภาพความเป็นมืออาชีพของตัวแทนฯ ไทยประกันชีวิตได้เป็นอย่างดี

นอกจากรางวัลในระดับประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ตัวแทนฯ มีมาตรฐานการทำงานในระดับสากล ด้วยการได้รับคุณวุฒิตัวแทนสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม หรือ MDRT (The Million Dollar Round Table) โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลดังกล่าวต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งด้านจรรยาบรรณและมาตรฐานด้านผลงานขาย ซึ่งในปีนี้มีตัวแทนฯ ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล MDRT รวม 496 คน ในจำนวนนี้มีตัวแทนฯ ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Top Of The Table (TOT) จำนวน 13 คน ซึ่งทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรกสูงถึง 6 เท่าของคุณวุฒิ MDRT และตัวแทนที่ได้รับคุณวุฒิ MDRT ระดับ Court Of The Table (COT) ที่ทำผลงานเบี้ยประกันรับปีแรก 3 เท่าของคุณวุฒิ MDRT จำนวน 42 คน

“บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมให้ตัวแทนฯ เป็นผู้รู้รอบและรอบรู้ ด้วยการ Upskill-Reskill ทั้งการเพิ่มทักษะความรู้ใหม่ และพัฒนาความรู้เดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการทำงานด้านต่างๆ อาทิ Application กลุ่ม MDA Plus ที่จะช่วยเสริมศักยภาพการทำงานของตัวแทนฯ ให้สามารถส่งมอบการดูแลอย่างรอบด้านแก่ผู้เอาประกัน สะท้อนการเป็นเพื่อนคู่คิดที่เป็นทุกคำตอบของชีวิต และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมืออาชีพ” ดร.อภิรักษ์กล่าว