ดีป้า เดินหน้าติดอาวุธทักษะดิจิทัลสำคัญแก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ผ่านโครงการ depa Teacher Boost Camp

0
734

 ดีป้า ลุยจัดแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ในโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู เร่งเครื่องอัพสกิลดิจิทัลสำคัญคือ Coding-STEM-IoT แก่ 200 ครูไทยทั่วประเทศ ก่อนต่อยอดสู่การเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้และศักยภาพ พร้อมเฟ้นหา 12 สุดยอดครูไอดอลถ่ายทอดซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมส่งต่อความรู้แก่โรงเรียน 4 ภาคทั่วไทย

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะเยาวชนให้มีความเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ก่อนต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีศักยภาพ ‘คุณครู’ จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาทักษะ ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

“ปัจจัยดังกล่าวเป็นที่มาของโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ผ่านกิจกรรมแคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูสามารถนำองค์ความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอด และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการพัฒนาศักยภาพคุณครูไทยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดย ดีป้า ตั้งเป้าพัฒนาและยกระดับทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) สะเต็มศึกษา (STEM) และอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ให้กับคุณครูในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน  200 คนทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่าย ต้นแบบ และแรงบันดาลใจ เพื่อนำองค์ความรู้ไปต่อยอด ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

แคมป์เวิร์กชอปออนไลน์ใน โครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้แก่คุณครู ไม่ว่าจะเป็น ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ และอาจารย์ พงษ์ศธร สุยะมูล ฯลฯ เพื่อให้คุณครูทุกคนมีความรู้เท่าทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน และถ่ายทอดให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสสร้างเครือข่าย พบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนซึ่งกันและกัน และจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับ โครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ประกอบด้วย 3 กิจกรรมต่อเนื่องคือชอปออนไลน์ (STEM x Coding) กิจกรรมอบรมหลักสูตรสะเต็มศึกษาร่วมกับโค้ดดิ้งและการสร้างนวัตกรรม IoT ที่ตอบโจทย์บริบทของท้องถิ่น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับฟังการบรรยายและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom

โดยกิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งการอบรมออกเป็นภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 วัน เริ่มต้นที่ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 28-29 สิงหาคม ภาคใต้ วันที่ 4-5 กันยายน และภาคเหนือ วันที่ 11-12 กันยายน เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมอบรมในแต่ละภาค คุณครูทุกคนจะต้องส่งผลงานนวัตกรรมหรือกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์บริบทพื้นที่การศึกษา เพื่อค้นหาสุดยอดครูไอดอล โดยจะประกาศผลคัดเลือกครูไอดอล ภูมิภาคละ 3 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน และนำผลงานของครูไอดอลทุกคนไปสร้างสรรค์เป็นผลงานต้นแบบให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21กิจกรรมต่อมาคือ Teacher Idol & 12 Inspiration Series โดยสุดยอดครูไอดอลจาก 12 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะร่วมถ่ายทำซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจตามติดชีวิตครูไอดอล เพื่อบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่การสร้างสรรค์การเรียนการสอน Coding, STEM และ IoT สู่การนำผลงานไปใช้จริงในแต่ละโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ครูทั่วประเทศ พร้อมเผยแพร่ผ่าน Facebook: CodingThailand by depa , YouTube: depa Thailand และแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียของครูไอดอลทั้ง 12 โรงเรียน​

ปิดท้ายโครงการด้วยกิจกรรม The Coding Idol โรดโชว์ไปกับคุณครูไอดอล 4 ภาคทั่วไทย ร่วมโชว์เคสสุดยอด 12 ผลงานครูไอดอล พร้อมฉายซีรีส์สร้างแรงบันดาลใจ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Coding, STEM และ IoT ให้กับโรงเรียนในแต่ละภาค และเชิญชวนโรงเรียนในภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้าง Ecosystem ของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ depa Teacher Boost Camp พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อคุณครู ได้ทาง Facebook: CodingThailand by depa และ YouTube: depa Thailand