ชูตลาดจริงใจ Farmers’ Market ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกสุรินทร์โมเดลต้นแบบ ทางรอดช่วยเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

0
1757

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด กลุ่มธุรกิจฟู้ด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประสานความร่วมมือ 4 ฝ่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเกษตร และ ภาคประชาชน ชูตลาดจริงใจ Farmers’ Market สู่ยุทธศาสตร์โมเดลต้นแบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำวิสัยทัศน์มุ่งเน้นความรับผิดชอบสังคม ตามนโยบายกลุ่มเซ็นทรัล ตั้งเป้าสิ้นปี 2563 เปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market ครบ 29 สาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด ภายใต้แนวคิด “สุขใจ ภูมิใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ล่าสุดเปิดอย่างเป็นทางการพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี สุรินทร์ และ ลำปาง พร้อมยกตลาดจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดสุรินทร์ เป็นโมเดลต้นแบบ ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่เกษตรอินทรีย์

นางสาวเมทินี พิศุทธิ์สินธพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจฟู้ดในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ กลุ่มเซ็นทรัลและท็อปส์เปิดตลาดจริงใจ Farmers’ Market แห่งแรกเมื่อปี 2561 ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เป็นตลาดชุมชนรูปแบบใหม่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งเน้นผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน ปัจจุบันเปิดตลาดไปแล้ว 18 สาขา ใน 16 จังหวัด พร้อมตั้งเป้าสิ้นปี 2563 จะขยายตลาดจริงใจ Farmers’ Market ครบ 29 สาขา ครอบคลุม 27 จังหวัด โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบให้เกษตรกรขาดรายได้และขาดช่องทางจำหน่ายสินค้า ตลาดจริงใจ Farmers’ Market มิตรแท้ที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชน ได้เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และในเดือนมิถุนายน เราเปิดตลาดอย่างเป็นทางการพร้อมกัน 3 สาขา ได้แก่ สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.กาญจนบุรี, สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์, และสาขาเซ็นทรัลพลาซา จ.ลำปาง ในรูปแบบ New Normal เน้นย้ำมาตรการปกป้องความปลอดภัยทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย โดยตลาดจริงใจแต่ละจังหวัดมีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำกัน ทั้งผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของดีขึ้นชื่อ ผัก ผลไม้ ได้แก่ ตลาดจริงใจ กาญจนบุรี มีแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำแควน้อย แควใหญ่ มีดินอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตอร่อยมีเอกลักษณ์ เช่น ทุเรียน เงาะ ใน อ.ทองผาภูมิ และเป็นแหล่งเห็ดโคนธรรมชาติขึ้นชื่อ ซึ่งภายในตลาดมีเกษตรกรจาก 11 ชุมชน 52 ตำบล 13 อำเภอ นำสินค้าของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ ทุเรียนทองผาภูมิ, มะม่วงน้ำดอกไม้, สับปะรดปัตตาเวีย, ข้าวหอมกาญจน์, เห็ดโคนธรรมชาติ เป็นต้น ตลาดจริงใจ สุรินทร์ มีพันธุ์ข้าวพื้นบ้านหลากหลาย เป็นแหล่งผลิตข้าวและปลูกข้าวอินทรีย์แหล่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดให้เกษตรอินทรีย์เป็นยุทธศาสตร์จังหวัด ภายในตลาดมีเกษตรกรจาก 12 ชุมชน 25 ตำบล 9 อำเภอ นำสินค้าของดีประจำจังหวัดมาจำหน่าย อาทิ ผักพื้นบ้านจาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบ้านสำโรง, ข้าวปกาอำปึล-ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ (สินค้า GI) โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่คอโค, เนื้อวัววากิวจากสบายใจ พรีเมี่ยมบีฟ, หมูหลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงหมูหลุมแบบครบวงจร, กุนเชียง, กาละแม, มะพร้าวน้ำหวาน, ขนุนพันธุ์ไทยเหรีญบาท, แตงโมโกลเด้นคิง, บักแงว, เห็ดจากฟางข้าว (สินค้า GI) เป็นต้น ตลาดจริงใจ ลำปาง แม้จะเป็นเมืองรถม้า แต่ก็มีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่โดดเด่นขึ้นชื่อจากเกษตรกร 7 ชุมชน 22 ตำบล 7 อำเภอ มาจำหน่าย อาทิ สับปะรดภูงาวจากกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง(สวนภูมิคำ), ผักสลัดสุขใจฟาร์ม, ข้าวหอมใบเตยลำปางวิสาหกิจชุมชนแววมณี, ข้าวแต๋นน้ำแตงโมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านทุ่งม่านเหนือเป็นต้น

โดยเฉพาะตลาดจริงใจ Farmers’ Market จังหวัดสุรินทร์ ได้ถูกหยิบยกเป็นโมเดลต้นแบบรับยุทธศาสตร์จังหวัด ยกระดับมาตรฐานสินค้าสู่เกษตรอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานรัฐและเกษตรกรในพื้นที่ โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.สุรินทร์ เปิดเผยถึงแผนยุทธศาสตร์เกษตรจังหวัดเพื่อพัฒนาช่วยเหลือเกษตรกรและแนวทางความร่วมมือกับ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิด ตลาดจริงใจ จ.สุรินทร์ ว่า “สุรินทร์เป็นจังหวัดนำร่องทางเกษตรอินทรีย์ตามมติคณะรัฐมนตรี เกษตรอินทรีย์ จึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชาวบ้าน เพียงแต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันอย่างเป็นรูปธรรม หลังโควิด-19 ชี้ให้เราเห็นว่า ความมั่นคงด้านอาหารจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะทุกคนต้องบริโภคอาหาร ถ้าเราสามารถสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรให้เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารปลอดภัยในภูมิภาค ก็จะเป็นโอกาสอันดีของชาวจังหวัดสุรินทร์ และเรามีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการรองรับ มีการคมนาคมที่สะดวก ถ้าเราสนับสนุนให้เกษตรกรในสุรินทร์ทำการเกษตรแบบผสมผสานได้ก็จะดี และตอนนี้เราวางนโยบายแก้ปัญหาเรื่อง “แหล่งน้ำ” กลยุทธ์ที่เราจะนำมาใช้จึงเป็น “สระน้ำ” และ “ไร่นา” ให้เกษตรกรที่สมัครใจทำสระน้ำในไร่นาของตนเอง โดยส่วนราชการของจังหวัด, ท็อปส์, และกลุ่มเซ็นทรัล ให้การสนับสนุน ซึ่งจุดนี้ก็จะตอบโจทย์เรื่องความร่วมมือว่าทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร เพราะน้ำคือชีวิต ทุกอย่างเริ่มต้นที่น้ำ ถ้ามีน้ำ เกษตรก็เข้าไปทำพืชผักสวนครัวได้ ปศุสัตว์เข้าไปเลี้ยงสัตว์ ประมงเข้าไปเรื่องสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลา ผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นได้ นี่คือแนวทางที่จะทำ และปัญหาสำคัญของชาวบ้านตอนนี้คือเรื่อง ตลาด ชาวบ้านถนัดแต่ผลิตแล้วส่ง แต่ขายเองไม่เป็น การเปิดตลาดจริงใจ สาขาโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ จ.สุรินทร์ มาแก้ปัญหาได้ตรงจุด เป็นการเปิดพื้นที่ให้ฝึกค้าขาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ วางแผนการปลูกเพื่อสร้างความต่อเนื่องของผลผลิตให้ไม่ซ้ำกัน และที่สำคัญพื้นที่ตลาดจริงใจ จะทำให้พวกเขาได้เห็นประโยชน์ของการค้าขาย หัวใจการค้าขาย และการลุกขึ้นมาทำอะไรด้วยตนเอง ซึ่งน่าภูมิใจที่เราได้เห็นคนรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย มาลองขายสินค้าด้วยตนเองและถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกหลาน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และผลผลิตที่นำมาจำหน่ายนั้นมีจุดแข็งเน้นเป็นเกษตรอินทรีย์ โดยเรามีสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่มีห้องแล็บสำหรับตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ความมีพลังเรื่องเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ชัดเจนขึ้น แล้วผมเชื่อว่าคนสุรินทร์มีความรัก ความสามัคคีกันค่อนข้างดี ตลาดจริงใจ Farmers’ Market สุรินทร์ จึงเป็นโมเดลต้นแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคเกษตรและภาคประชาชน เป็นความภูมิใจร่วมกันของทุกคน และเมื่อชาวบ้านแข็งแรงแล้ว แผนต่อไปก็จะดูเรื่องการรวมกลุ่มสหกรณ์ เรื่องการตลาด เรื่องแบรนด์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีต่อไปครับ”

นางสาวเมทินีกล่าวเสริมว่า ยังมีแผนพัฒนาตลาดจริงใจ Farmers’ Market ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการตลาดแก่เกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการผลิตพืชผักที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้าง และพืชผักอินทรีย์เพื่อผลดีทั้งตัวเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนด้านการขนส่งสินค้าผ่านโครงการ “รับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรและชุมชน บริหารการขนส่งผ่านเครือข่ายรถส่งสินค้า (Backhaul)” ซึ่งใช้จุดแข็งด้านโลจิสติกส์เพื่อช่วยเกษตรกร ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นำสินค้าท้องถิ่นประจำแต่ละชุมชนมาจำหน่ายในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อ สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์โมเดลต้นแบบขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับศักยภาพกลุ่มเกษตรกรไทย ผ่านมาตรการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการทำธุรกิจในรูปแบบค้าปลีกสมัยใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยแต่ละจังหวัด พร้อมช่วยเหลือการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของกลุ่มเซ็นทรัลที่ต้องการเห็นภาคการเกษตรที่เข้มแข็งและพี่น้องเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่นำผลผลิตมาจำหน่ายในตลาดจริงใจ Farmers’ Marketนายโฆษิต แสวงสุข ประธานกลุ่มกลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารพืชผักบ้านสำโรง ซึ่งปัจจุบันยกระดับศักยภาพของกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท จำกัด แต่เดิมเกษตรกรในพื้นที่กว่า 80 ครัวเรือน ประสบปัยหาราคาผลผลิตตกต่ำ ในปี 2558 จึงได้รวมตัวจัดตั้งกลุ่มเพื่อทำการเกษตรปลอดสารจนสามารถพลิกฟื้นแปลงเกษตรกว่า 45 ไร่ปลูกพืชผักที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ระยะปรับเปลี่ยน) และนำมาขายในชุมชน ร้านอาหาร โรงเรียนในจังหวัด จนกระทั่งสถานการณ์โควิด -19 เมื่อสถานที่ที่เคยส่งต้องปิดชั่วคราวทำให้ผลผลิตไม่มีช่องทางระบาย จนกระทั่งได้รับโอกาสจากท็อปส์ มาร์เก็ต สุรินทร์ เปิดพื้นที่พิเศษให้นำสินค้ามาจำหน่าย และล่าสุดคือการเปิดตลาดจริงใจ Farmers’Market ซึ่งเป็นตลาดชุมชนถาวร ทำให้สมาชิกในกลุ่มดีใจมากเพราะจะได้มีช่องทางที่ดีขายสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรงและ ตั้งเป้าภายในระยะเวลา 5 ปีตำบลหนองสนิทจะเป็นพื้นที่ปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งตำบล และจะสามารถส่งสินค้าออกไปจำหน่ายในร้านท็อปส์สาขาอื่นๆ อีกด้วย

อารีย์ เฉลยสุข เจ้าของสวน Wild Rabbit อดีตข้าราชการผู้บริหารเรือนจำ ทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสารมานานกว่า 20 ปี บนพื้นที่ 200 ไร่ รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้นำสินค้าเข้ามาขายในห้าง เป็นช่องทางใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนขอบคุณท็อปส์ที่เปิดโอกาสเพราะได้ช่วยเหลือสมาชิกในไร่อีกมากมาย อยากให้คนในจังหวัดได้บริโภคของดีในจังหวัดตนเองสำหรับผลผลิตไฮไลท์ของสวนคือทุเรียนหมอนทองทองผาภูมิอินทรีย์ จุดเด่นคือเนื้อละเอียด กลิ่นไม่ฉุน แก๊สน้อย รสชาติหวานมัน และเงาะทองผาภูมิ ลักษณะพิเศษคือลูกไม่ใหญ่ มีความกรอบ หวาน ไม่มีน้ำแฉะ ใครชิมต้องติดใจ เนื่องจากดินบนพื้นที่ทองผาภูมิจะมีโปแทสเซียมสูง จึงทำให้ผลไม้ทุกชนิดมีความอร่อย และน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี เป็นน้ำที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ และมี มะนาวเลม่อน สามารถทานเปลือกได้ ไม่ขม รสชาติไม่เปรี้ยวจัด ซึ่งท็อปส์จะนำไปจำหน่ายในส่วนอื่น ๆ ด้วย

จันทร์แรม พุทธเสน เจ้าของไร่ธัญวลัย ต.ห้วยกระเจ้า อ.ห้วยกระเจ้า กล่าวว่า “เมื่อก่อนเป็นพนักงานบริษัทแต่เมื่อคุณพ่อมีปัญหาด้านสุขภาพจึงกลับมาประกอบอาชีพทางการเกษตร และดูแลพ่อแม่ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการเกษตรมาแล้ว 4 ปี มีพื้นที่ 12 ไร่ ผลผลิตที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ไร่คือ ไข่ไก่อินทรีย์ ไข่เป็ดอินทรีย์ ของเราจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทั้งหมดมาเป็นอาหารไก่, เป็ด ไม่ใช้สารเร่งสี และผลผลิตอีกอย่างคือบัตเตอร์นัท ความเด่นคือมีรสชาติมัน เนื้อแน่นหนึบ ไม่แข็ง สามารถนำไปประกอบอาหาร หรือทำขนมก็อร่อย การที่เรานำผลผลิตมาขายที่ตลาดจริงใจก็จะทำให้ไร่ธัญวลัยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะและทำให้เรามีช่องทางการขายที่ดีขึ้นอีกด้วย”

Highlighting JingJai Farmers’ Market to drive grassroot economy,
with Surin Model as a blueprint for Thai farmers’ sustainable growth

Central Food Retail a food business under Central Retail , joins forces with four sectors — government, private sector, agricultural sector and people — to highlight JingJai Farmers’ Market as a model strategy to drive the growth of the grassroot economy and increase the capacity of Thai farmers through offering jobs, sources of income, and sustainable growth. The project reaffirms the company’s social responsibility commitment, and is in line with Central Group’s policy. By the end of 2020, there will be 29 locations of JingJai Farmers’ Market in 27 provinces, under the concept of “Happy, Proud, and Environment-Conscious”. Recently, JingJai Farmers’ Market has been introduced in three provinces, namely Kanchanaburi, Surin and Lampang, and JingJai Farmers’ Market in Surin is recognized as a blueprint for improving organic produce.

Maytinee Phisutsinthop, Executive Vice President, Central Food Retail, the food business under Central Retail , said, “Central Group and Tops first introduced JingJai Farmers’ Market in 2018 at Central Plaza Udon Thani as a community market where farmers could sell their produce, focusing on safe, toxin-free and organic products, as well as ready-to-eat food. Today, we have 18 locations in 16 provinces, and our goal is to expand our Farmers’ Market to 29 locations in 27 provinces. With the COVID-19 outbreak, many farmers have been affected and they do not have enough income as their distribution channels are limited. JingJai Farmers’ Market is a true companion who stands by Thai people and we have opened spaces for farmers to sell their products to ease their burden. In June, we have added three more locations at Robinson Lifestyle Kanchanaburi, Robinson Lifestyle Surin, and Central Plaza Lampang, with a new normal concept to ensure safety for both buyers and sellers. JingJai Farmers’ Market in each location is different and unique, offering famous local products, vegetables and fruits. JingJai Farmers’ Market in Kanchanaburi, a city with abundant water resources and fertile soils, known for delicious fruits like durians and rambutans especially in Thong Pha Phum, as well as natural mushrooms, features products from farmers from 11 communities in 52 subdistricts and 13 districts. They sell famous Kanchanaburi products such as Thong Pha Phum durians, Nam Dok Mai mangoes, Pattavia pineapples, Kan fragrant rice, and natural mushrooms. JingJai Farmers’ Market in Surin offers various types of rice as it is the biggest rice and organic farming area in the Northeast. Organic farming has been listed as the province’s strategy. At the market, there are farmers from 12 communities in 25 subdistricts and nine districts selling their well-known products such as local greens from Ban Samrong Vegetable Bank Community Enterprise, Paka Umpul rice and Surin jasmine rice (GI product) by Khor Kho New Theory Farming Community Enterprise, Sabai Jai Wagyu premium beef, pork from Integrated Pitted Pig Farming Community Enterprise, kun chiang, kalamae, sweet coconuts, Rian Bat jackfruits, Golden King watermelons, Bak Ngaew, and rice straw mushrooms (GI product). JingJai Farmers’ Market in Lampang, a carriage city known for processed fruits, offers products from farmers in seven communities in 22 subdistricts and seven districts, such as Phu Ngao pineapples from New Generation Farmers Group of Lampang (Suan Phum Kham), Suk Jai Farm vegetables, Waew Manee Community Enterprise pandan rice, and crispy rice with watermelon syrup from Ban Thung Man Nuea Farmers’ Community Enterprise.

JingJai Farmers’ Market in Surin has been chosen as a role model, in line with the province’s strategy to elevate the status of organic farm produce. It has received great support from government offices and local farmers. Kraisorn Kongchalard, Surin Governor, talked about the province’s agricultural strategies to help local farmers, and the partnership with Central Food Retail to operate JingJai Farmers’ Market in Surin, “Surin is a role model for organic farming following the government’s policy, so organic farming is not new to our locals. However, in the past, they did not form a strong community. COVID-19 taught us that food stability is very crucial to the development of our country because everyone needs food. If you can establish a strong agricultural foundation, we can be the region’s hub of safe food. This is a good opportunity for Surin people. We are next to our neighboring country so there’s a big market for us, thanks to convenient transportation. If we support Surin farmers to do mixed farming, it would be great for them. We are currently solving water issues and the strategies that we have are to promote swamps in their farms. Farmers who are willing to build a swamp in their farms will be supported by the province, Tops and Central Group. This will lead to food stability, because water is a source of life, and if there’s water, our farmers can grow household vegetables, raise animals, and do fish farming. This can be a good example for other areas to follow. The main problem for our locals now is the market — our farmers are good at farming, but not selling. Having Jing Jai Farmers’ Market at Robinson Lifestyle Surin fixes this problem as it offers a space where our farmers can sell, exchange knowledge, and plan their farming to ensure continuity and variety. More importantly, JingJai Farmers’ Market will teach them the importance of entrepreneurship and standing on their own feet. I am proud to see older people selling their products and passing on the knowledge to their younger family members. They can spend their time doing something useful, and the produce that they sell is organic. We have a research center at Rajamangala University of Technology Isan, Surin Campus, which has its own labs to check the quality of the produce, so this makes Surin very powerful when it comes to organic farming. I believe that Surin locals are united. JingJai Farmers’ Market in Surin is a role model that reflects the cooperation among the government, the private sector, the agricultural sector and the public, so we can all be proud of this achievement. When our people are strong, next in line is taking care of cooperatives, marketing and branding, which are important.”

Maytinee added that there are plants to make JingJai Farmers’ Market a learning center for marketing knowledge for local farmers. They will be supported to produce high value vegetables which are in demand in the market, and organic greens which are good for themselves, the environment, and the consumers. They also receive logistic support through the Direct Purchase via Backhaul Project which utilizes the company’s strength in logistics to help farmers reduce their logistic expenses and make it easier to distribute local produce from various communities to Bangkok, which is a big and affluent market. This helps increase their income and follows the government’s strategy to drive growth in the grassroot economy. Thai farmers will be developed with more job opportunities, more income, sustainable growth, and knowledge in modern retail. Communities, farmers and local businesses in each province will be trained, and they will receive support in selling their products both online and offline. This is Central Group’s vision and objective, to help strengthen Thai farmers for better quality of life.

Success stories of farmers who have sold their products at JingJai Farmers’ Market

Khosit Sawangsuk is the President of Ban Samrong Vegetable Bank Community Enterprise, which has now become Nong Sanit Organic Vegetable Cooperative Limited. Initially, more than 80 families of farmers in the community faced low prices, and they formed a group to grow chemical-free vegetables. They were able to use their 45 rai of farming land to grow organic standard vegetables (conversion period) and sell them in their community and to schools and restaurants in their province. With the COVID-19 situation, many restaurants and schools were closed so they could not sell their produce. Tops market Surin offered a special place for farmers to sell their farm produce, and recently, JingJai Farmers’ Market, which is a permanent market, was launched. The members of the group are very happy to have a venue to sell their high quality produce directly to consumers. They aim that in five years Nong Sanit will be an entirely organic farming subdistrict, and sell their produce to other Tops locations.

Aree Chaloeysuk, owner of Wild Rabbit, used to be a prison officer, but he has been running an organic mixed farm for 20 years on 200 rai of land. He is very happy to have a chance to sell his produce in a shopping mall for the first time, as he’d never had an opportunity before. He thanks Tops for this opportunity because it also helps many people in his farm. He wants people in his province to have access to high quality local produce. Highlight products from his farm include organic Thong Pha Phum durians which are smooth, mild, sweet and rich, and Thong Pha Phum rambutans which are crunchy and sweet without too much juice. Thong Pha Phum’s soil is rich in potassium so the fruits grown here are delicious, and the water from Tanaosee Mountain is natural. He also has lemons with edible skin which are not too sour. Tops will sell his lemons in other Tops locations as well.

Chanraem Phuttasen, owner of Thanyawalai Farm in Huay Krachao subdistrict, Huay Krachao district, said, “I worked in an office but my father had health issues so I returned home to take care of my parents and run a farm. I’ve been a farmer for four years now and my farm covers an area of 12 rai. My signature products are organic chicken eggs and organic duck eggs. My farm is different because our chickens and ducks are fed organic food and we don’t use color pigments. Another highlight