ชี้แจงข่าวกรณีผู้เสียหายร้องเรียนเงินถูกถอนจากบัญชี

0
1528

ตามที่ปรากฏข่าว ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา ภูเรือ ในสังกัดสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ร้องเรียนว่า เงินถูกถอนจากบัญชี  โดยเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2565  จนกระทั่งถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วยังไม่มีความคืบหน้านั้น

  ธ.ก.ส. ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นข้างต้นดังนี้
                  1. ธ.ก.ส. รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเร่งด่วน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีลูกค้ารายใดบ้างที่ได้รับผลกระทบในลักษณะดังกล่าว ในส่วนของพนักงานที่ถูกกล่าวหา ธนาคารได้ดำเนินการพักงานในช่วงสอบสวน ทั้งนี้ หากพบความผิดจะดำเนินการลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยทันที รวมถึงการพิจารณาบทลงโทษทางกฎหมายอื่น ๆ ต่อไป
                  2. ในส่วนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของพนักงาน ธ.ก.ส.พร้อมรับผิดชอบต่อความเสียหาย โดยเบื้องต้นได้มอบหมายให้ผู้บริหารในพื้นที่ไปพบลูกค้าเพื่อให้ความมั่นใจว่าเรื่องดังกล่าว ธ.ก.ส.จะดูแลอย่างเต็มที่โดยเร็วที่สุด   ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว คาดว่าวันจันทร์นี้จะสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมการคืนเงินให้กับผู้เสียหาย ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ทั้งนี้เมื่อผู้เสียหายมิได้ถอนเงินออกไปจาก ธ.ก.ส.จึงยังถือว่าเป็นเงินฝากที่อยู่ครบถ้วนตามจำนวน
                    3. ธ.ก.ส. ให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ซึ่งธ.ก.ส.มีระบบตรวจสอบตลอดจนวิธีปฏิบัติทางวินัยที่ชัดเจน เพื่อสร้างความถูกต้องโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ หากเกษตรกรลูกค้าพบเห็นพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต คอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือผ่าน Call Center โทร. 02 555 0555 หรือส่งจดหมายมาที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 48/8 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ fraud@baac.or.th หรือติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6444 ผ่านเว็บไซต์  www.baac.or.th  หรือช่องทาง
line : @fraudbaac ซึ่งธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนโดยเด็ดขาดต่อไป 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาชี้แจงข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไปและขอขอบคุณล่วงหน้า มา ณ
โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ กิมาวหา)

รองผู้จัดการและโฆษกธนาคาร ทำการแทน

ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สำนักประชาสัมพันธ์
โทร.02-558-6100 ต่อ 6740, 6734