ชี้แจงกรณีข่าว ลูกค้า ธ.ก.ส.สาขานางรองร้องเงินหายจากบัญชี  

0
1589

ตามที่มีสื่อมวลชนนำเสนอข่าวลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) สาขานางรอง

อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเงินช่วยเหลือจากโครงการนโยบายรัฐที่โอนเข้าบัญชีของตนเองสูญหายออกจากบัญชี โดยที่ตนเองไม่ได้ถอนออกจากบัญชี  ความละเอียดแจ้งแล้ว  นั้น

          ธ.ก.ส.ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ดังนี้

    1. ธ.ก.ส.รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว และได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล พบว่าลูกค้ารายดังกล่าวเป็นลูกค้าเงินฝากสาขานางรอง  โดยในปี 2563 ลูกค้าได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาท และลูกค้าได้ถอนเงินดังกล่าวออกไปด้วยตนเองโดยมีหลักฐานการลงลายมือชื่อลูกค้าในใบถอนเงินอย่างถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ปฏิเสธการถอนเงินจำนวน 2 ครั้ง เป็นเงิน 10,000 บาท และได้ไปแจ้งความที่ สภ.นางรอง เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ สภ.นางรอง ตามที่ร้องขอโดยครบถ้วนแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของ สภ.นางรองตามกระบวนการต่อไป            .   2. ธ.ก.ส.ได้มีการประสานงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับลูกค้า แต่ไปแล้วไม่พบตัวลูกค้า  จึงได้แจ้งความจำนงค์ในการมาขอพบเอาไว้เบื้องต้นกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่อยู่อาศัยของลูกค้า

  1. ธ.ก.ส.ให้ความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์​สุจริต เป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงมีระบบตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลัง หากลูกค้ามีความสงสัย หรือพบความไม่ถูกต้องในการบริการ สามารถติดต่อเข้าพบผู้จัดการสาขา
    ได้โดยตรง ซึ่งจะสามารถชี้แจงทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ กรณีพบเห็นพนักงานมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตคอรัปชั่น หรือประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ผู้จัดการ ธ.ก.ส.ทุกสาขาหรือ  Call Center
    โทร.02-555-0555 หรือส่งจดหมายมาที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนโดยตรง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 48/8 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชี่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  อีเมล์ fraud@baac.or.th   หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-558-6444 ผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th หรือช่องทาง line @fraudbaac  ซึ่งธนาคารจะพิจารณาดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนต่อไป