ครบรอบ 1 ปี BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ชูนโยบายการดำเนินธุรกิจโตแบบยั่งยืนยึดหลัก ESG

0
1120

วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) เมื่อปีที่แล้วซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นวันแห่งความทรงจำและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่ BAM สามารถเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นผลสำเร็จ และเริ่มซื้อขายในตลาดเป็นวันแรก First Trading Day ที่ราคา IPO 17.50 บาท ซึ่งนับเป็นก้าวย่างที่สำคัญของการเปิดประตูสู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ และการระดมทุน รวมถึงยังทำให้ BAM เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไป  

จากวันนั้นถึงวันนี้ แม้จะเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทย และทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกภาคส่วน แต่ BAM ยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นควบคู่ไปกับการตระหนักถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG    โดยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 BAM ได้จัดงาน บ้านสวนสุขใจ กับการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในยุค New Normal โดย BAM ได้จัดทำแปลงสาธิตให้ความรู้กับลูกค้าประชาชนที่สนใจเข้าชมโครงการที่เมืองเอก-รังสิต 

ด้วยนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง ESG ดังกล่าว ทำให้ในปีนี้ BAM ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้รับรางวัล Business Excellence  ประเภท Best Deal of the Year Awards ในงาน SET Awards 2020 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร 

ขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD) ได้ประกาศผลสำรวจคะแนน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGRประจำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียนไทย (บจ.) โดย BAM ได้รับผลประเมินในระดับ 4 ดาว ซึ่งจัดอยู่ใน เกณฑ์ “ดีมาก” (ช่วงคะแนน 80% – 89% จากคะแนน 100%)  คะแนน CGR  ประจำปี  2563  

ในปี 2563 BAM ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม  สังคม และธรรมดา​ ภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในทำเนียบกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging  List  จากสถาบันไทยพัฒน์  และได้รับอีก  2  รางวัล ได้แก่  Best  Strategic  CSR  และ  Best  Senior Management  IR  Support จากผลโหวตของนักลงทุน สถาบัน และ             นักวิเคราะห์ในภูมิภาค เอเชีย อเมริกา และยุโรป ประจำปี 2563 จัดโดยนิตยสารการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Alpha Southeast Asia   

 นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและรองรับแผนธุรกิจขององค์กรในระยะต่อไป คณะกรรมการ BAM ในการประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563  มีมติแต่งตั้ง       คุณบัณฑิต  อนันตมงคล​ กรรม​การ​  บริษัทฯ ดำรง ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการผู้จัดการใหญ่สายสนับสนุน พร้อมทั้งแต่งตั้ง​ คุณสมพร​ มูลศรีแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ และรักษาการรองผู้จัดการใหญ่ สายจำหน่ายทรัพย์ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

ในโอกาสครบรอบ 1 ปี ที่ BAM เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ ทุ่มเท และความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมการบริษัท              ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน จนทำให้ BAM เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้