คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์    

0
1741

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งตั้งกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกอบด้วย นายวิชิต แสงทองสถิตย์ นายพิพัฒน์ ขันทอง และนายอิทธิ พงศ์อุสรา เป็น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  นายวิชิต แสงทองสถิตย์ อายุ 58 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท พลังภัทร จำกัด (สถานีบริการน้ำมัน Shell) มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งสำคัญประกอบด้วย รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์นครหลวงไทย จำกัด กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท นิปปอนแพ็ค จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน นครหลวงไทย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยง ธนาคารนครหลวงไทย และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัทกังวาน ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ Gannon University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 75/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายพิพัฒน์ ขันทอง อายุ 63 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งสำคัญ คือ กรรมการ ธนาคารออมสิน รองประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และเคยตำแหน่งสำคัญในกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) สรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 5 และสรรพากรภาค สำนักงานสรรพากรภาค 9

ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจ / พาณิชยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การคลัง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมในหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า

นายอิทธิ พงศ์อุสรา อายุ 55 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Financial Consultant, AARON SOURSDEY & ASSOCIATES (ASA) ประเทศสหรัฐอเมริกา และที่ปรึกษาอาวุโสด้านการเงินและการลงทุน บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน บริษัท R&D Advanced Technology Co.,Ltd ผู้บริหารสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ร่วมเสริมกิจ จำกัด (มหาชน) ด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Ph.D (Candidate – AI in Finance) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท กฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Eng) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมหลักสูตรของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 หลักสูตรคือ Import, Export and Remittance หลักสูตร Credit Facility Analysis และหลักสูตร Financial Analysts รวมถึงหลักสูตรอื่นในต่างประเทศ Derivative and Foreign Exchange Risk Management ประเทศสิงคโปร์ Securitization, Singapore และ Industrial Robot and Advanced Technology ประเทศญี่ปุ่น