ขอแสดงความยินดีกับ “CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร” ซัคเซสมอร์ ที่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นผู้ที่ประสบสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม

0
344

ขอแสดงความยินดีกับ CEO นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับการพิจารณาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ว่าเป็นผู้ที่ประสบสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพ ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมตลอดมา จนได้รับการยกย่องเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของสถาบันประจำปี 2561

ทั้งนี้จะมีพิธีการมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รางวัลนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจทั้งส่วนตัวและองค์กร เพราะเรามีผู้นำที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ และคุณงามความดีอันก่อประโยชน์แก่สังคม ซึ่งมั่นใจว่าจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตและความสำเร็จที่ยั่งยืนอย่างแน่นอน