กู้กสิกรไทย ใช้กองทุนรวมเป็นหลักประกัน อนุมัติง่าย ได้เงินเร็วใน 3 วัน

0
397

กสิกรไทยเปิดให้ลูกค้าขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องระยะสั้น ภายใต้โครงการ “รวมใจไม่ทิ้งกัน” โดยใช้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย (บลจ.กสิกรไทย) หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย (บลจ.ทหารไทย) เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับธนาคาร ได้วงเงินกู้สูงสุด 95% ของมูลค่าหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ อนุมัติง่าย ได้เงินเร็วภายใน 3 วันทำการ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องชั่วคราวให้ลูกค้าบุคคลทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ ในการฝ่าวิกฤติโควิด-19 กองทุนรวมที่สามารถใช้เป็นหลักประกันได้ ประกอบด้วย

กองทุนรวม บลจ.กสิกรไทย ที่มีความเสี่ยงกองทุนระดับ 1-4 และมีเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด สามารถใช้ขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 500,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน

กองทุนรวม บลจ.ทหารไทย สามารถใช้ได้ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF) กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) สามารถขอสินเชื่อบุคคล วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท หรือสินเชื่อเชิงพาณิชย์ วงเงินสินเชื่อขั้นต่ำ 30,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่          K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 5 หรือคลิก https://kbank.co/3bc0QCw สำหรับสินเชื่อบุคคล หรือ  K-BIZ Contact Center โทร. 02-8888822 กด 65 หรือคลิก https://kbank.co/2LaeL1h สำหรับสินเชื่อเชิงพาณิชย์

 

หลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเชิงพาณิชย์
ใช้กองทุนรวมของ บลจ. กสิกรไทยที่มีระดับความเสี่ยงกองทุน 1-4 เป็นหลักประกัน

ยกเว้นกองทุน ดังต่อไปนี้

1. กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุนปิดทุกประเภท (Fixed Term Fund)

2. กองทุนที่ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (Auto Redemption)

3. กองทุนที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด (Property, Infrastructure)

4. กองทุนที่ข้อกำหนดจาก กลต. หรือสรรพากร ไม่ให้นำไปค้ำประกันหรือจำนำ เช่น กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) / กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF)

·       วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท

·      เงินกู้ระยะเวลา 6 เดือน

 

·       วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท

·       เงินกู้ระยะเวลา 6 เดือน

 

ใช้กองทุนรวมของ บลจ. ทหารไทย ต่อไปนี้เป็นหลักประกัน

1. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ (TMBABF)

2. กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB)

3. กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS)

4. กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF)

·       วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท

·       เงินกู้ระยะเวลา 1   ปี

 

·       วงเงินขั้นต่ำ 30,000 บาท

·       เงินกู้ระยะเวลา 1   ปี