การเคหะแห่งชาติแจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษ COVID – 19 ในพื้นที่ร่มเกล้าและร่วมกับกรมการค้าภายในจัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยา

0
1080

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ นำโดย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และ

กลุ่มเปราะบางในชุมชน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน นำโดย นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน จัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาย่อมเยาให้กับ ชาวชุมชนร่มเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ขับเคลื่อนตามนโยบาย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID – 19 ให้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐมากที่สุด การเคหะแห่งชาติจึงได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ร่มเกล้า จำนวน 55 ชุด แบ่งออกเป็น โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้าและโครงการฟื้นนครร่มเกล้า จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 24 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน 11 คน รวมทั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 14 คน และผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวภายในที่พักอาศัย จำนวน
6 คน นอกจากนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายจุติ
ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายหน่วยงานในกำกับดูแล

โดยกรมการค้าภายในและการเคหะแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือในการดูแลประชาชน โดยกรมการค้าภายในได้จัดหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ในราคาย่อมเยา ให้ผู้อยู่อาศัยได้จับจ่ายใช้สอยภายในชุมชน โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกชุมชนซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ได้
สำหรับในพื้นที่ร่มเกล้า การเคหะแห่งชาติมีโครงการที่อยู่ในความดูแล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 1 – 2 ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 75 คนประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า จำนวน 50 คน และโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า จำนวน 25 คน

ซึ่งจากจำนวนประชากรกว่า 70,000 ราย ถือว่ามีผู้ติดเชื้อในสัดส่วนที่น้อยมาก ประกอบกับเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในชุมชน คณะกรรมการชุมชนและนิติบุคคลได้ประสานงานกับการเคหะแห่งชาติ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 กรุงเทพมหานคร ให้มารับผู้ติดเชื้อไปทำการรักษาโดยเร็ว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัวในที่พักอาศัย
การเคหะแห่งชาติจะนำถุงยังชีพไปมอบให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวันในช่วงที่กักตัว นอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรคในการนำวัคซีนมาให้บริการประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าอีกด้วย
นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ได้นำสินค้ามาจำหน่ายให้กับประชาชนภายใต้กิจกรรม “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน” ซึ่งนำสินค้ามาจำหน่ายโดยรถเคลื่อนที่ หรือหน่วยบริการ Mobile พาณิชย์ ที่ออกบริการตามแหล่งชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งสิ้น 730 คัน ประกอบด้วย สินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 70 รายการ มีราคาถูกกว่าท้องตลาด 60 % โดยกรมการค้าภายในได้จัดหน่วยบริการให้กับชุมชนร่มเกล้าเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2564 โดยจะหมุนเวียนจุดตั้งหน่วยบริการในพื้นที่ชุมชนร่มเกล้า จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า 2 โครงการฟื้นนครร่มเกล้าโซน 8 และโซน 11 โครงการเคหะชุมชนร่มเกล้า โซนหลังคาแดง โซน 3 และโซน 36 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ยังได้นำสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตสำคัญทั่วประเทศมาจำหน่ายให้กับประชาชน เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถกระจายสินค้าได้ตามปกติ