การเคหะแห่งชาติเปิดให้เอกชนยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมบริหารพื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมากและโครงการเคหะชุมชนบางชัน

0
424

นางสิริกร พัชรกุลวรรณ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์ให้เอกชนยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการตลาดพร้อมการบริหารพื้นที่ในโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 2 โครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเปิดโอกาสให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนหัวหมาก โฉนดเลขที่ 199907 เนื้อที่ประมาณ 3-2-73 ไร่ (1,473 ตารางวา)
โดยมีรายละเอียดดังนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 14,920,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 10 ปี อัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 363,000 บาท ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 381,200 บาท ปีที่ 5 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 400,300 บาท ปีที่ 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 420,400 บาท ปีที่ 7 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 441,500 บาท ปีที่ 8 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 463,600 บาท
ปีที่ 9 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 486,800 บาท ปีที่ 10 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 511,200 บาท (ปลอดค่าเช่า 6 เดือนแรก)
กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคาจำนวน 2,984,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 1,533,600 บาท
2.พื้นที่โครงการเคหะชุมชนบางชัน โฉนดเลขที่ 10407 เนื้อที่ 1-3-37.5 ไร่ (737.5 ตารางวา) อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,659,000 บาท ระยะเวลาให้เช่า 10 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 177,000 บาท
ปีที่ 4 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 185,900 บาท ปีที่ 5 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 195,200 บาท ปีที่ 6 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 205,000 บาท
ปีที่ 7 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 215,300 บาท ปีที่ 8 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 226,100 บาท ปีที่ 9 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 237,500 บาท
ปีที่ 10 ไม่น้อยกว่าเดือนละ 249,400 บาท (ปลอดค่าเช่า 6 เดือนแรก) กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา
จำนวน 1,132,000 บาท และหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 748,200 บาท
ทั้งนี้ กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ในโครงการเคหะชุมชนหัวหมากและโครงการเคหะชุมชนบางชัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์ทรัพย์สิน ชั้น 5 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครโทร. 0 2351 6693 และ 0 2351 7891 สำนักงานเคหะนครหลวง สาขาหัวหมาก แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2368 1691 สำนักงานเคหะนครหลวงสาขาบางชัน แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2517 0452 ในวันและเวลาราชการ
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th
.