การเคหะแห่งชาติเปิดศูนย์บริการประชาชนโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1

0
1610

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานตำรวจสันติบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการประชาชน โครงการอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทั้งนี้ โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 เป็นหนึ่งในโครงการที่การเคหะแห่งชาติขอรับคืนจากบริษัทเอกชน และนำมาบริหารจัดการเอง เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับเช่าในราคาที่สามารถรับภาระได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการภายในโครงการฯ ให้น่าอยู่อาศัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ระยะ 1 เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการฯ ได้แก่ ทำสัญญาเช่า ชำระเงินค่าเช่า ประชาสัมพันธ์ การตอบข้อซักถามต่าง ๆ และการทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยในการทำสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติแล้ว จำนวน 117 ห้อง จากจำนวน 360 ห้อง ซึ่งการเคหะแห่งชาติยังคงเปิดบริการให้ผู้อยู่อาศัยมาทำสัญญาอย่างต่อเนื่อง