การเคหะแห่งชาติลงนามข้อตกลงคุณธรรม เน้นย้ำความโปร่งใสโครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A2, A3 และ A4) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

0
406

การเคหะแห่งชาติร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A2, A3 และ A4) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 3

โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการลงนามร่วมกับ นายสรรเสริญ นิลรัตน์ นายปฏิภาณ ปัญจาคะ ดร.มาลัย ชมภูกา ผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ร่วมเป็นสักขีพยาน และนางวาสนา สุทธิเดชานัย กรรมการส่งเสริมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (ACT IP-CoST FB) เข้าร่วมในพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง