การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”

0
925

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” ให้กับ นายชายชล เขียวอร่าม พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ โดยมี

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งการมอบโล่รางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี ประพฤติดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นอันเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบอีกด้วย