การเคหะแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาห้วยขวาง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

0
1338

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานเขตดินแดง และคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวาง เพื่อทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ รวมทั้งจัดระเบียบแผงร้านค้า ตลอดจน​ประสานงานกับกรมพัฒนาสังคมและ​สวัสดิการ

ในการสำรวจและให้ความช่วยเหลือคนเร่ร่อนที่อาศัยอยู่บริเวณสนามกีฬาฯนายทวีพงษ์    วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นางสาววนิดา สุทธิช่วย รักษาการผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพงศ์พัฒฐ์ จอมพงษ์สกุล หัวหน้างานตรวจและบังคับการ ฝ่ายเทศกิจเขตดินแดง และคณะ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อสำรวจความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยทั้งสองหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามกีฬาดังกล่าวให้มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา รวมทั้งประชุมร่วมกับคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวางที่รับผิดชอบแผงร้านค้าบริเวณรอบสนามกีฬาห้วยขวาง เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการแผงร้านค้าในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบแผงร้านค้าให้ถูกต้องตามสัญญาที่กำหนด นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ประสานความร่วมมือกับ​ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลคนเร่ร่อนที่อาศัยหลับนอนอยู่บริเวณโดยรอบสนามกีฬาห้วยขวางและประเมินให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเขตดินแดง และคณะกรรมการเคหะชุมชนห้วยขวาง ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด จัดเก็บขยะและสิ่งของเหลือใช้บริเวณโดยรอบสนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดงกรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2565 โดยสำนักงานเขตดินแดงได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดมาช่วยกวาดถนน และรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดถนนอีกด้วย