การเคหะแห่งชาติจับมือกับ สจล. และจุฬาฯ ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการที่อยู่อาศัย เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้ขับเคลื่อนบรรลุภารกิจขององค์กร

0
394

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ นายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านที่อยู่อาศัยและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม” และลงนามความร่วมมือกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและประธานหลักสูตรนวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สหสาขาวิชานวัตวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน (Innovative Engineering for Sustainability: IES)

โดยมี เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวแสดงความยินดีถึงความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรของการเคหะแห่งชาติในด้านการพัฒนาและการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงไปพร้อมกับภารกิจของการเคหะแห่งชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย การพัฒนาชุมชนและเมือง รวมถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย