การเคหะแห่งชาติจับมือการประปานครหลวงส่งเสริมให้ความรู้การใช้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้กับ ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1-2

0
271

การเคหะแห่งชาติจับมือกับการประปานครหลวงจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) การประปานครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน และผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1-2 เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ ลานใต้อาคาร 5 เคหะชุมชนบางชัน ถนนเสรีไทย เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้นำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้น้ำ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคาร ทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะวิชาชีพการดูแลและล้างถังพักน้ำ รวมถึงทักษะการเป็นช่างประปา เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตลอดจนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง เกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในที่พักอาศัยเบื้องต้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้เยี่ยมชมห้องพักอาศัยในโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ 1-2ที่ได้รับการบริการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปา (เปลี่ยนก๊อกน้ำกับสายน้ำดีชักโครก) ภายใต้กิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ซึ่งการประปานครหลวงจัดขึ้นเพื่อให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น รวมถึงแนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้านอีกด้วย