การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ “สร้างความสุข” ให้เด็กและเยาวชนไทยในชุมชนดินแดงและห้วยขวาง

0
262

การเคหะแห่งชาติจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง แปลง G โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1-2 และโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ มอบหมาย นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน

พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการชุมชน มาร่วมมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในโครงการดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ขยันหมั่นเรียนมีระเบียบวินัย มุ่งมั่นทำความดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ซึ่งเป็นไปตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”ด้วยตระหนักว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีค่าและเป็นความหวังต่อการนำพาประเทศสู่อนาคต

สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่การเคหะแห่งชาตินำมาสร้างความสุขและความสนุกสนานให้กับเด็กและเยาวชน อาทิ การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวิชูทิศ การตอบคำถามชิงรางวัล การเล่นเก้าอี้ดนตรี การแสดงโชว์ และการเล่นเกมส์ต่างๆ

พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของทุกคนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้จัดงานวันเด็กในชุมชนอื่นๆ ที่อยู่ในความดูแลอีกด้วย