การประชุม ASEAN DSA’s President

0
1755

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุลนายกสมาคมการขายตรงไทยและคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมประชุมASEAN DSAs Presidentsกับนายกสมาคมของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วย ประเทศไทยมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปินส์ เวียดนาม เมียนมาร์ และอินเดียเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงและรายงานความคืบหน้าพร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์การเปิดลงทะเบียนให้แก่ผู้สนใจเข้าร่วมงานWFDSA WorldCongress 2020โดยมีสมาคมการขายตรงไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ณห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ