กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จับมือนิด้า พัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ ยกระดับองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมการสื่อสารอย่างปลอดภัย เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!!

0
808

 นายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำโครงการ     “การพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์” โดยมีวัตถุประสงค์มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาและบ่มเพาะผู้ผลิตสื่อรายใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางในการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ในการที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและสร้างนวัตกรรมสื่อที่มีความปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในวงการวิชาชีพด้านการผลิตสื่อและสื่อสารมวลชนมาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

    การอบรมมีหัวข้อตามหลักสูตร ดังนี้

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและหลักการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการออกแบบ การวางแผนและการบริหารจัดการการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทคนิคและวิธีการผลิตสื่อ

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดการหลังการผลิตและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

         หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดจำหน่ายและการจัดทำแผนธุรกิจ           ขอสนับสนุนทุนและการระดมทุนสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์               

    โครงการพัฒนาผู้ผลิตสื่อรายใหม่ จะทำการอบรมจำนวน 4 วัน ในวันที่ 21 – 24 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรม เดอ ไพรม์ รางน้ำ กรุงเทพฯ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 มี.ค.2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ @tmfnewgen