กสิกรไทยใส่ใจเรื่อง “คน” คว้าหลากรางวัลด้านทรัพยากรบุคคลจากองค์กรระดับโลกและระดับประเทศ

0
426

ธนาคารกสิกรไทยรับรางวัลด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลก Human Capital Management Awards 2023 หรือ HCM Excellence Awards 2023 จำนวน 5 รางวัล จาก Brandon Hall Group บริษัทพัฒนาระดับมืออาชีพที่นำเสนอข้อมูล การวิจัย ข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีประวัติศาสตร์มากมากกว่า 30 ปี และ มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพนักงานและผู้บริหารกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ซึ่ง Brandon Hall Group ได้มอบรางวัลให้กับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคคล เห็นคุณค่าของพนักงาน ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้และการพัฒนา การดูแลพนักงานที่มีความสามารถ การพัฒนาความเป็นผู้นำ การสรรหาพนักงาน ความหลากหลาย ความเท่าเทียมและการไม่แบ่งแยก ทั้งนี้ รางวัลที่ธนาคารกสิกรไทยได้รับ มีดังนี้


ระดับ Gold ประเภท Best Employee Value Proposition องค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ระดับ Silver ประเภท Best Unique or Innovative Leadership Development Program โปรแกรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำ เพื่อให้เป็นผู้นำที่นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้กับลูกค้า และสังคม ระดับ Silver ประเภท Best Hybrid Learning Program โปรแกรมพัฒนาพนักงานผ่านระบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาทักษะของพนักงาน ระดับ Silver ประเภท Best Unique or Innovation Learning Development Program และ ระดับ Bronze ประเภท Best Use of a Blended Learning Program ในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่ม Product Manager เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป โดยร่วมกับ BTS Consulting ในการออกแบบการเรียนรู้ที่ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับพัฒนาพนักงาน
โดยเกณฑ์การตัดสินรางวัลประเมินจาก 1.ความสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจและสภาพแวดล้อม 2.การออกแบบโปรแกรม ฟังก์ชันการทำงาน 3.การดำเนินการหรือการส่งมอบตามที่ได้ออกแบบไว้ 4.การวัดผลในเชิงประโยชน์ที่ได้รับ และ 5. ผลกระทบโดยรวมหลังจากได้ดำเนินตามโปรแกรมที่ออกแบบไว้ ตัดสินโดย ผู้เชี่ยวชาญอิสระอาวุโสในอุตสาหกรรม HR นักวิเคราะห์ของ Brandon Hall Group และผู้บริหาร

นอกจากนี้ ยังรับอีก 7 รางวัลจากงาน HR Excellence Awards 2023 ซึ่งจัดโดย Human Resources Online สื่อชั้นนำด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในภูมิภาคเอเชีย โดยคัดเลือกจากบริษัทชั้นนำในระดับประเทศที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการประสบการณ์ของพนักงาน ในด้านการใส่ใจดูแล พัฒนาผู้นำและพนักงานให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกับองค์กร โดยในปีนี้ธนาคารได้รับทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่
ระดับ Gold ประเภท Employer of the Year องค์กรที่น่าร่วมงานด้วย ระดับ Gold ประเภท Excellence in Workforce Flexibility องค์กรที่มอบความยืดหยุ่นด้านการทำงาน ให้พนักงานร่วมออกแบบการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับทีม ระดับ Silver ประเภท Best Excellence in Employer Branding การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ระดับ Bronze ประเภท Excellence in Work-Life Harmony องค์กรที่ให้ความสำคัญระหว่างการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของพนักงาน

อีกทั้ง บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) รับอีก 3 รางวัล ได้แก่ ระดับ Gold ประเภท Excellence in Employer Branding การสร้างภาพลักษณ์ของการเป็นองค์กรที่น่าร่วมงานสำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก ระดับ Gold ประเภท Excellence in Recovery and Rebound Strategy กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการฟื้นฟู ฟื้นตัว สำหรับพนักงานในองค์กร ระดับ Silver ประเภท Excellence in Women Empowerment Strategy กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังของผู้หญิง

ความสำเร็จจากรางวัลต่างๆ เป็นอีกบทพิสูจน์บนเส้นทางสู่การสร้างกสิกรไทยให้เป็น Best Place to Work, Learn and Lead ที่ที่ดีที่สุด ที่ทุกคนจะได้ทำงาน เรียนรู้ เป็นผู้นำ เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ พร้อมออกแบบชีวิตการทำงานได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน (Bank of Sustainability) ที่ธนาคารกสิกรไทยดำเนินการครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)