กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ออกมาตรการเพิ่มเติมรับมือ COVID-19 เพื่อลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ได้รับบริการอย่างดีที่สุดและต่อเนื่อง

0
856

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขยายเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงยกเว้นดอกเบี้ยการต่ออายุกรมธรรม์ และดอกเบี้ยกู้ชำระประกันภัยอัตโนมัติ

นางทิพาพันธ์ เฟื่องปัญญา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า 

ตามทีบริษัทฯ ได้ออกประกาศมาตราการ การให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้อนุมัติขยายการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทฯ เพิมเติม ดังนี้

  1. บริษัทฯ ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบียประกันภัยเพิมเติม สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตทีครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบีย จากเดิมเป็น 27 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผัน ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงือนไขกรมธรรม์ ในกรณีทีผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิสินไหมสุขภาพ ผู้เอาประกันต้องชำระเบียประกันคงค้างเข้ามาเพือให้กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์ ทังนีหากกรมธรรม์ดังกล่าวถูกนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบียประกันอัตโนมัติ ลูกค้ายังคงได้รับจดหมายแจ้งสถานะกรมธรรม์ตามปกติ
  2. บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุสัญญากรมธรรม์เพิ่มเติม สำหรับกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ จากเดิม เป็น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เอาประกัน พนักงาน ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จึงดำเนินนโยบายเชิงป้องกัน โดยบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ เริ่มมาตรการให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการลดความแออัด และเป็นการป้องกัน พร้อมลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมแผนรับมือ และจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ ทำงานสอดประสาน 360 องศา และสามารถให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน และบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 เปิดให้บริการตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าของเรา หากลูกค้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง