กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำปีแห่งศักยภาพ  ประกาศรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ประจำปี 2564

0
1147

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ตอกย้ำปีแห่งศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศรายชื่อตัวแทนที่ได้รับรางวัลคุณวุฒิยอดเยี่ยมฝ่ายตัวแทน ประจำปี 2564 หรือ Krungthai-AXA Agency Annual Awards 2021 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมตลอดปีที่ผ่านมา และเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนในการสร้างผลงานที่ดีต่อไป ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป รวมถึงให้การสนับสนุน และยกระดับให้ฝ่ายขายประสบความสำเร็จในอาชีพตั้งแต่เริ่มต้น จนก้าวสู่การเป็นนักขายมืออาชีพ ติดคุณวุฒิ MDRT GAMA และคุณวุฒิสูงสุดระดับ AXA Prime

ทั้งนี้ ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณวรัฏฐ์สุภา รังสิโรภาส (หน่วยเศรษฐี 27W1) คุณรุจิเรข คชรัตน์ (หน่วยศุภชนม์ 9B) และคุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น (หน่วยควอลิตี้ 01)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17) คุณภริตพร ศิริธรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W11) และคุณภัสรินทร์รดา กิตติธราวรานนท์ (หน่วยเศรษฐี 27W21)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณณัฐเสฐ สงคราม (หน่วยเศรษฐี 27W103) คุณชัยทัต จันทร์จวง (หน่วยเศรษฐี 27W119) และคุณสุพิตตา วิสารทโชติ (หน่วยเศรษฐี 27W78)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณศรินรัตน์ เจริญคุณาสิทธิ์ (หน่วยควอลิตี๊ 09) คุณกิตติคุณ บุตรอารีย์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 239M) และคุณวริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนภ์ 9B11)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณฉัตรพงษ์ ภูสีฤทธิ์ (หน่วยเศรษฐี 27W163) คุณทิตยา วีระพงษ์ (หน่วยเศรษฐี 27F172) และคุณเยาวนิตย์ อุ่นเรือน (หน่วยเศรษฐี 27W180)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top New Comer of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณพรเสก เสาะสืบงาม (หน่วยเศรษฐี 27W136) คุณรณชัย บุญหล้า (หน่วยเศรษฐี 27W180) และคุณอารียา แซ่โอ๊ว (หน่วยทรัพย์วรา กิจธนาทรัพย์)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Recruiter of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทนทุกระดับ (MA, MM1, MM2) ได้แก่ คุณชัยทัต จันทร์จวง (หน่วยเศรษฐี 27W119) คุณพิตรพิบูล เสมอพันธ์ (หน่วยเศรษฐี 27W175) และคุณอวยพร ดุริยพันธ์ (หน่วยเศรษฐี 27W136)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณเกษรากรณ์ ชินบูรณ์ (หน่วยเศรษฐี 27W17) คุณทิพย์ถาพร หนูนิล  (หน่วยเพชรทับทิมทอง) และคุณธีรพงศ์ ดอกกุหลาบ (หน่วยเศรษฐี 27E4)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณชนุตร์ ชินรัตนพิสิทธิ์ (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) คุณจิราภรณ์ หลิมสุนทร (หน่วยเพชรทับทิมทอง 19) และคุณบารมีกุล รัชตกุล (หน่วยเพชรทับทิมทอง 16)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Up Sells of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณวริศา มณีธวัช (หน่วยศุภชนภ์ 9B11) คุณอดิสรณ์ เขตมนต์ชัย (หน่วยพนมรุ้ง 2BJ9) และคุณปิยะธิดา รัชตกุล (หน่วยเพชรทับทิมทอง 16)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 2 (MM2) ได้แก่ คุณธัญญกร ภัยสูญสิ้น (หน่วยควอลิตี้ 01) คุณฉลาด มีพรม (หน่วยเทพประธาน 1AC) และคุณพิชิต สุทธิภิบาล (หน่วยจี 7)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของผู้จัดการ 1 (MM1) ได้แก่ คุณภัควรินทร์ วรรณวัฒนารัตน์ (หน่วยเทพประทาน 45) คุณศุภรัตน์ สุนทรธรรมรัตน์ (หน่วยภูธนาวิทย์ 46B) และคุณรัชญา พฤฒิพฤกษ์ (หน่วยศุภชนม์ 9B5)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับผู้จัดการของตัวแทน (MA) ได้แก่ คุณนิรัญชา ลิ่วเฉลิมวงศ์ (หน่วยศุภชนภ์ 9B5C) คุณเจนวิทย์ วรรณเกื้อ (หน่วยอัญมณี  2U1N1) และคุณสุกัญญา คณะนา (หน่วยเทพประทาน 1ACW)

ชงผู้ที่คว้ารางวัล “Top Persistency of The Year” ระดับตัวแทน (Agent) ได้แก่ คุณเสาวณีย์ ประชากริช (หน่วยทรัพย์มั่นคง สุพรีม) คุณกฤชสร เครือเช้า (หน่วยภูธนาวิทย์ 239M) และคุณอานนท์ เลิศประภากร (หน่วยเทพประทาน 1AC)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top Unit Linked of The Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ (ที่มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC License) ได้แก่ คุณภัทิรา สมเวียง (หน่วยเพชรน้ำหนึ่ง P9) คุณแมรี่ ศิระ (หน่วยเพชรน้ำหนึ่ง S1M) และคุณณปภัช อมรอภิฤทธิ์ (หน่วยพนมรุ้ง 2/NA)

ผู้ที่คว้ารางวัล “Top CS of The Year” ระดับตัวแทนและผู้จัดการทุกระดับ ได้แก่ คุณสุริยา เนื่องชมภู (หน่วยเศรษฐี 27) คุณนทิตา ผาสุขวงษ์ (หน่วยนิวสตาร์) และคุณอารียา แซ่โอ๊ว (หน่วยทรัพย์วรา กิจธนาทรัพย์)

สำหรับท่านที่สนใจเป็นตัวแทนของ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.krungthaiaxa.co.th/th/ หรือ สแกน QRCode ด้านล่าง หรือ โทร 1159 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง