กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต 2 คว้ารางวัล  Gold Awards จาก “HR Excellence Awards 2021”

0
1186

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต โดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คว้า 2 รางวัล Gold Awards จาก HR Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดยสถาบันHuman Resources Online ประเทศสิงคโปร์ สื่อออนไลน์ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทที่มีการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลที่เป็นที่ยอมรับตามมาตราฐานสากล และให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ

ซึ่ง บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เป็นเพียงบริษัทประกันเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 รางวัล คือ 1.Excellence in Diversity and Inclusion” จากความเป็นเลิศทางด้านความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม ผ่านสวัสดิการที่ครอบคลุมกับความต้องการของพนักงานที่หลากหลาย และมีนโยบายสนับสนุนการไม่เลือกปฏิบัติและให้ความเสมอภาคกับพนักงานทุกคน  และ 2. Excellence in Workplace Wellbeing” ความเป็นเลิศทางด้านสุขภาวะที่ดีของพนักงานในองค์กร โดยให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความปลอดภัยของพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง และมีนโยบายให้พนักงานสามารถออกแบบการทำงานได้ด้วยตนเอง พร้อมด้วยสวัสดิการทในการจัดซื้ออุปกรณ์การทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างถูกหลักการยศาสตร์

รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ และความสำเร็จของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และสวัสดิการที่ดีที่สุด เพื่อความสุขของพนักงาน ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่พร้อมทั้งเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป