“กรุงไทย” เสริมภูมิคุ้มกันทางการเงิน ให้ชุมชนบ้านเขาจันทร์ จ.ระยอง

0
351

ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาถิบาล (ESG) และตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยึดหลักพึ่งพาตนเอง สร้างรากฐานที่มั่นคงของระบบเศรษฐกิจ จึงดำเนินการสานต่อโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง ควบคู่การให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

​ล่าสุด ธนาคารจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเงินกับชุมชนบ้านเขาจันทร์ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นชุมชนที่ธนาคารร่วมกับมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ เข้าไปพัฒนา เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับช้างอย่างยั่งยืน โดยธนาคารจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้การเงินขั้นพื้นฐาน แนวทางการจัดการหนี้ การเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน รายรับรายจ่าย เพื่อปลูกฝังและวางรากฐานความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน ให้ชาวบ้านมีภูมิคุ้มกันในการใช้จ่าย และสามารถป้องกันปัญหาภัยคุกคามทางการเงินที่จะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ชุมชน เห็นความสำคัญเรื่องการออม โดยร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) แนะนำบริการ “ออมเพลิน” บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวช่วยให้การออมเป็นเรื่องง่าย สร้างวินัยทางการเงิน ออมทุกครั้งที่ใช้จ่าย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยเกษียณ