กรุงไทย ผนึกกำลัง UNDP และมูลนิธิรักษ์ไทย สานต่อโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า หนุนชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

0
437

ธนาคารกรุงไทย สานต่อความร่วมมือกับ UNDP ประเทศไทย และมูลนิธิรักษ์ไทย ดำเนินโครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 มุ่งมั่นส่งเสริมให้ชุมชนสามารถยืนหยัดพึ่งพาตัวเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ล่าสุด ได้ร่วมจัดกิจกรรม “UNDP BIOFIN กรุงไทยรักเกาะเต่า เพื่อพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2566 โดยจัดทำและวางบ้านปลาจากท่อซีเมนต์บริเวณทะเลชายฝั่งรอบเกาะเต่า เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลปลาเล็กและที่อยู่ของสัตว์น้ำ และมอบเงินสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชน เพื่อสร้างสวัสดิการให้กับกลุ่มเรือรับจ้างขนาดเล็ก และกลุ่มประมงพื้นบ้าน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนกลุ่มเต่าน้อยแชนแนล (Tao Noi Channel) จากการจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

มร.เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ชุมชนเกาะเต่าตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่ และมีความมุ่งมั่นที่จะผนึกกำลังกันปกป้องเกาะเต่า โดย UNDP และพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนผ่านความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของโครงการ BIOFIN และโครงการต่าง ๆ ที่มีชุมชนเป็นผู้นำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนของเกาะเต่าจะมีอนาคตที่ยั่งยืนต่อไป

นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ผลสำเร็จของโครงการ#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ทำให้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะเต่าดีขึ้น ส่งต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิตได้รับการฟื้นฟู ปกป้อง และเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติกับคนในเกาะอย่างเห็นได้ชัด ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญในการทำธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยโครงการ#UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า เป็นตัวอย่างความสำเร็จของการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของชุมชนควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการปลูกฝังแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบ

กิจกรรม “UNDP BIOFIN กรุงไทยรักเกาะเต่า เพื่อพัฒนาชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ที่เกิดจากการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติ และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความมั่นคงด้านการประกอบอาชีพ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตัวเองได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำถึงการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทยที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Banking) สร้างความเติบโตให้กับทุกภาคส่วนของสังคม ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สอดคล้องวิสัยทัศน์ กรุงไทยเคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

นางสาวบุญธิดา เกตุสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า มูลนิธิรักษ์ไทยได้ศึกษาปัญหาร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะเต่า และได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย และ UNDP ประเทศไทย ในการวางแผนการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชน เช่น กลุ่มปลาตากแห้ง กลุ่มทำผ้ามัดย้อม และต่อยอดในการทำซั้งปลากับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน รวมทั้งการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพให้กับเยาวชน เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

​นายเจริญสุข สุขผล ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านเกาะเต่า กล่าวว่า จากความช่วยเหลือภายใต้ โครงการ #UNDPกรุงไทยรักเกาะเต่า ทำให้ชุมชนเกาะเต่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยเฉพาะการทำซั้งปลาหรือบ้านปลา ที่เป็นแหล่งประมงชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและช่วยให้กลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถจับปลาหาเลี้ยงชีพได้ โดยไม่เกิดความขัดแย้งกับกลุ่มนักดำน้ำ และกลุ่มแม่บ้านยังได้รับการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและนวัตกรรมทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้การวิเคราะห์ฐานะการเงินของครัวเรือนและดูแลจัดการการเงินได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ชุมชนเติบโตได้อย่างเข้มแข็งในระยะยาวต่อไป