กรุงเทพประกันภัยห่วงใยในความปลอดภัยจากความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส COVID-19

0
1733

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารกรุงเทพประกันภัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. ห้ามพนักงานเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค (ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น อิตาลี อิหร่าน) จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้ สำหรับพนักงานที่ปกปิด แจ้งข้อมูลเท็จฝ่าฝืนไปยังประเทศดังกล่าวถือเป็นการผิดวินัยของบริษัทฯ

2. พนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงการเดินทางผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มดังกล่าว เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสดังกล่าวในสถานที่ทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้

– ให้กักกันตนเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้ใช้วันหยุดพักผ่อน และ/หรือลาไม่รับเงินเดือน
– พนักงานต้องรายงานผลสุขภาพผ่านแบบฟอร์มรายงานสุขภาพให้บริษัทฯ ทราบทุกวันจนครบ14 วัน

3. สำหรับพนักงานที่เดินทางกลับจากประเทศที่นอกเหนือจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และรายงานผลสุขภาพผ่านแบบฟอร์มรายงานสุขภาพทุกวันจนครบ 14 วัน

4. พนักงานทุกคนหากมีอาการไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที และหากแพทย์มีคำแนะนำให้หยุดงาน ให้ขอลาป่วยแก่ผู้บังคับบัญชา

5. พนักงานที่พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัว หรือสัมผัสกับผู้เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาและฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบและร่วมเฝ้าระวัง รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

6. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนตรวจสอบและควบคุมการลาของพนักงานโดยเคร่งครัด ไม่อนุมัติให้เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุกกรณี หากผู้บังคับบัญชาละเลยดำเนินการให้ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางการดำเนินการต่างๆ สำหรับผู้ที่มาติดต่อภายในอาคาร ได้แก่

1. ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในอาคารทุกคนจะต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ เคาน์เตอร์แลกบัตร กรณีที่ตรวจวัดอุณหภูมิได้เกิน 37.5 องศา จะไม่อนุญาตให้ขึ้นอาคารหรือเข้ามาภายในสำนักงาน โดยผู้ที่มาติดต่อจะต้องประสานงานให้ผู้ที่ต้องการพบ มาพบที่จุดเคาน์เตอร์แลกบัตร พร้อมกับกรอกประวัติในเบื้องต้น

2. จัดเตรียมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ ณ บริเวณเคาน์เตอร์แลกบัตร

​3. จัดให้พนักงานทำความสะอาดใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกชั่วโมงในบริเวณประตูทางเข้า-ออก แผงปุ่มกดลิฟต์ ตลอดจนบริเวณมือจับประตู และเคาน์เตอร์แลกบัตร

ทั้งนี้ มาตรการดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร แต่เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย รวมถึงคนในสังคม บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในระดับที่สามารถควบคุมได้